ค ลังแ จงแ ล้ว เร ารั กกั น เ ปลี่ยนเ ป็นเ งินส ดได้ห รือไม่

ผู้สื่อข่ าวร ายงาน โครงการ ม.33 เร ารักกัน โดยสนับสนุนเ งิน 4,000 บ าทจากรั ฐบ าล

มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชาช นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตร า 33 ประมาณ 9.2 ล้านคน ด้วยการจ่ ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

โดยกระบวนการในการช่วยเหลือครั้งนี้ ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 7 มีนาคม 2564

: ลงทะเ บียน วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 : ธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูล

รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสิทธิ์ www.ม33เร ารักกัน.com

และกดยืนยันสิ ทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และเตรียมรับเ งินเข้า G-Wallet ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ แ ม้โครงการจะยังไม่โอนเ งินให้ใช้จ่ ายในตอนนี้ แต่สิ่งที่ผู้รับสิ ทธิควรรู้

และทำความเข้าใจก่อนใช้จ่ าย เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่ างถูกต้องตามที่โครงการกำหนด

และไม่เ สี่ยงถูกตั ดสิ ทธิ เพร าะทำผิดกติกา

ร้ านถุงเ งินธงฟ้าประชารั ฐ

ร้ านค้ าคนละครึ่ง

ร้ านค้ าเร าช นะ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ

อาหารและเครื่องดื่ม

ธงฟ้า

กิจการ OTOP

สินค้ าทั่วไป

สุขภาพ ความงาม

ขนส่งสาธารณะ

รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด

สุขภาพ การแพทย์

ทั้งนี้ สิ ทธิ “ม.33 เร ารักกัน” 4,000 บ าท จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเ งินสด หรือแลกเป็นเ งินสด

หรือโอนเข้าบัญชีได้ทุกกรณี หากมีการรับแลกเ งินสดถือว่า “ผิดกฎหมาย

ข้อมูลsiamtopic