แ จงก ลุ่มที่ได้รั บค่ าตอบแ ทนพิเ ศษ ค นละ12000

ผู้สื่อข่ าวร ายงานแจ้งว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าร าชการกรุงเทพมหานคร

ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบ าท

มอบให้ข้าร าชการ ลู กจ้างประจำ ลู กจ้างชั่วคร าว และลู กจ้างโครงการ คนละ 12,000 บ าท

เป็นค่ าตอบแทนพิเ ศษ กรณีเ กิดสาธารณภัย cv 19 โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ ายได้ทันที

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ กทม. ได้ตัดสินใจเช่ นนี้เป็นเพร าะเมื่อสิ้นปี 2563

คณะกร รมการจัดสรรเ งินร างวัลประจำปีงบประมาณ 2563 มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเ งินร างวัลประจำปีงบประมาณ 2563

ให้กับข้าร าชการและลู กจ้างเนื่องจากสำนักงานการตรวจเ งินแผ่นดิน (สตง.)

ได้ตรวจสอบร ายงานการเ งินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม.

เกี่ยวกับการเบิกจ่ ายเ งินร างวัลประจำปี ประกอบกับสภาพการณ์นั้น กทม.

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv 19 สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ กทม.พิจารณาจ่ ายเ งินร างวัลประจำปี

จากเ งินงบประมาณร ายจ่ ายประจำปีเดียวกับปีที่ได้ขอรับการประเมิน

พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรและการจ่ ายเ งินร างวัล ภายหลังดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเ งิน

การปิดบัญชีร ายรับ-ร ายจ่ าย และการร ายงานการเ งินประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนจ่ ายเ งินร างวัลประจำปีให้แก่ข้าร าชการ

และลู กจ้างข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นแนวทางที่ข้าร าชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ทำให้ กทม.

ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่งผลให้คณะกร รมการฯ

มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเ งินร างวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าร าชการและลู กจ้าง

ประกอบกับก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีได้มีนโยบ ายให้หน่วยร าชการต่างๆ

ไปจัดสรรงบประมาณของหน่วยเพื่อช่วยเหลือข้าร าชการเป็นค่ าตอบแทนกรณีพิเ ศษช่วงเหตุการณ์แพร่ระบ าดของCV-19 ด้วย

สำหรับงบกลาง เป็นงบที่ผู้ว่าฯกทม. สามารถนำไปใช้จ่ ายได้ ซึ่งงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ 2564 กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บ าท ประกอบด้วย

1.เ งินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บ าท

2.เ งินสำรองจ่ ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบ าท

3.เ งินสำรองจ่ ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบ าท

4.เ งินช่วยเหลือข้าร าชการและลู กจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบ าท

5.เ งินบำเหน็จลู กจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบ าท

6.ค่ าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบ าท

7.เ งินสำรองสำหรับค่ างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับร าค าได้ จำนวน 10 ล้านบ าท

8.เ งินสำรองสำหรับค่ าใช้จ่ ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บ าท

9.ค่ าใช้จ่ ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบ ายที่ได้รับมอบจากรั ฐบ าล จำนวน 3,975,618,000 บ าท

10.เ งินร างวัลและเ งินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติร าชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบ าท

11.เ งินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้ างจ่ ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บ าท

12.เ งินช่วยค่ าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบ าท

13.เ งินสำรองสำหรับจ่ ายเป็นเ งินบำเหน็จบำนาญข้าร าชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ค าดว่าเ งินค่ าตอบแทนพิเ ศษ กรณีเ กิดสาธารณภัย cv 19 จำนวน 1,020 ล้านบ าท

จะใช้งบกลางในหมวดเ งินร างวัลและเ งินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติร าชการประจำปี ที่กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบ าท

ข้อมูลsiamtoday