ขย ายเ วลาช่ วยเ หลือค่ าน้ำค่ าไฟ

สำหรับใครที่ต้องการมีเ งินเข้าบั ตรคนจนทุกเดือนและยังสามารถกดเ งินดังกล่าวมาใช้ได้อีกต่างหาก

ทำตามวิธีนี้เลย เรียกได้ว่าเป็นข่ าวดีมากๆสำหรับ ผู้ถือบั ตรคนจน

ลงมติเห็นชอบอนุมั ติขย ายเวลาของมาตรการช่วยเหลือภาระค่ าน้ำค่ าไฟ สำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐออกไปอีก 1 ปี

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันย ายน 2564 จากการร ายงานของทางรองโฆษก

ประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้มีการออกมาเ ปิดเผยเกี่ยวกับที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี

ได้ลงมติอนุมั ติขย ายระยะเวลาบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้า และ ค่ าน้ำประปา ให้กับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เพิ่มออกไปอีก 1 ปี ภายหลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันย ายน 2563

ซึ่งจะมีการขย ายมาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงเดือนกันย ายน 2564

สำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนละ 8 ล้านครัวเรือน

Electric power meter measuring power usage. Watt hour electric meter measurement tool with copy space.

หรือ 1 ครัวเรือนจะสามารถใช้ได้เพียง 1 สิ ทธิ์เท่านั้น

ร ายละเอียดช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า เฉพาะผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิ ทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามารตรการปัจจุบัน

ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ที่ถือบั ตรคนจน หรือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐตามมาตรการนี้

ในวงเ งิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเ งินที่กำหนด

ผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ร ายละเอียดช่วยเหลือค่ าน้ำประปา เฉพาะผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ใช้น้ำประปาในวงเ งิน 100 บ าทต่อครัวเรือน ต่อเดือน หากใช้เ กิดวงเ งิน ผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือ บั ตรคนจน จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประปาทั้งหมด

1. กดยอมรับเงื่ อนไข

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

3. กดยืนยันข้อมูลเป็นอันเสร็จขั้นตอน เป็นอันเสร็จสิ้น รอรับเ งินเข้าบั ตรทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน

สามารถกดออกมาเป็นเ งินสดได้เลย

ต่อมาเป็นการลงทะเ บียนรับเ งินช่วยเหลือค่ าน้ำ เข้าไปตามลิ้งค์นี้เลย

1.กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

2.กดยืนยันข้อมูลเป็นอันเสร็จขั้นตอน

เสร็จสิ้นแล้ว ก็รอรับเ งินได้เลย

ลงมติเห็นชอบอนุมั ติขย ายเวลาของมาตรการช่วยเหลือภาระค่ าน้ำค่ าไฟ

สำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันย ายน 2564

ค่ าน้ำไม่เกิน 100 ต่อเดือน ค่ าไฟไม่เกิน 230 ต่อเดือน สำหรับท่านใด

ที่ยังไม่ได้ลงทะเ บียนรับค่ าน้ำค่ าไฟวันนี้มีขั้นตอนมาฝากง่ายๆเพียงแค่ 3 ขั้นตอนมาฝากกัน

โดยเป็นการลงข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เ สียเวลา

แค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวอยู่ที่ไหนก็ทำได้ จะได้ไม่ต้องมาบ่นนะคะว่าทำไมเ งินไม่เข้า

เรียบเรียง มุมข่ าว