3 ร าศี ด วงก ารเ งินดี มีเ กณฑ์ก ระเ ป๋าตุ ง

ด วงการเ งินหมุนดี๊ดี แต่ต้องระวัง! เตือนให้หากระเป๋าเ งินใหญ่ๆ เข้าไว้ เพร าะ หมอลักษณ์ ร าชสีห์

บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ว่ามีเกณฑ์ดี หวังอะไรเ งินๆ ทองๆ สมปร ารถนา

ร าศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม

หลังวันที่ 29 มีนาคม 2564 การเ งิน การงาน จะโดดเด่น ลาภก็จะบังเ กิดเป็นผลดี

ภาพรวมดี ดีสำหรับคนที่สร้ างบุญกุศลมา ร าศีกุมภ์จะเป็นร าศีที่ด วงดีระดั บต้นๆ ใน 4 ร าศีแรก

จากนี้เป็นต้นไปถึงปีหน้า ร าศีนี้จะมีอนาคตอันย าวไกล จะไปได้ด้วยดี

ร าศีสิงห์ 17 สิงหาคม – 16 กันย ายน

ด วงช ะต าจะโ ชคดี จะเจอคู่มิตรเกื้อกูลกัน ที่ติดขัดย ากก็จะง่าย ที่ร้ ายมีปัญ หาก็จะดี

การงานที่เคยคิดสับสนก็จะมีทางออกและทางไป ผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือ ธนาค ารก็จะให้กู้ อีก 6 เดือน

หลัง 8 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ด วงช ะต าจะดีไปอีกย าว ไปอีกครึ่งค่อนปี การเ งิน มีโอกาสดี มีโอกาสได้เ งิน

หมุนเ งินสภาพคล่อง ความรักจะได้คู่รัก ที่เป็นคู่ร่วมคิดรวมชี วิต ช่วยเหลือเกื้อกูล

สนับสนุน ไม่มีขัด ใครไม่มีคู่จะเจอคนถูกใจเข้ามา สุขภาพดี

ร าศีตุล 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

งานที่ติดขัดหรือค้ าง หรืออยู่ในระหว่างการเริ่มต้น แสดงว่าต้องทำต่อไป

เพร าะหลังจาก 29 มีนาคม 2564 มันจะดีมากไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดทำ จะสำเร็จได้อย่ างที่ประสงค์ไว้

จะสมัครงานก็ได้งาน ลงทุนก็จะสามารถขยับขย ายได้ กู้ธนาค ารก็จะสามารถกู้ผ่าน

สำหรับร าศีตุลในเวลานี้จะดีกว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่ มีโอกาสที่จะมีช่องทางก้าวหน้า เจริญ

จะค้ าข ายหรือคิดสิ่งใดจะสามารถสำเร็จทุกประการ ตั้งแต่มีนาคมจนถึงกันย ายน หากคิดอะไรได้ จงทำเลย

เป็นจังหวะที่ดีของด วงช ะต า สำหรับการเ งินไม่ต้องกลัว หากเร ามีงานทำ หลังจาก 14 เมษายน 2564 สภาพการเ งินจะดีขึ้น

ข้อมุลthairat