เ บี้ยค นพิก ารยั งได้รับบั ตรค นจ น ถ้ายั งอ ยู่ในเ งื่อนไข

นนี้ (22 มี.ค.) บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือร ายการที่ 10 ของเดือนมีนาคม

2564 นั่นก็คือ เบี้ ยคนพิการเพิ่มเติม 200 บ าทสำหรับผู้ถือบั ตรฯ ที่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้มีประมาณ 1

ล้านคนทั่วประเทศ ที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น

“บั ตรคนจน” รับเลย 200 บ าท เบี้ ยคนพิการเพิ่มเติม

วันนี้ 22 มีนาคม 2564 ผู้พิการที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน จะได้รับค่ าเบี้ ยความพิการเพิ่มเติม 200 บ าท

โดยผู้ที่ได้รับเบี้ ความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบั ตรประจำ

ตัวผู้พิการ และ 3.มีบั ตรคนจน ซึ่งมีการประเมินว่าผู้ถือบั ตรฯ ที่เข้าเงื่ อนไขนี้มีประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ

หลังจากความช่วยเหลือในวันนี้แล้ว ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะมีเหลือความช่วยเหลืออีก 1 ร ายการ ได้แก่

เงิ นเยี ยวย าเร าชนะ งวดที่ 8 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งจะจ่ายเป็นง วดสุดท้ายจำนวน 675 – 700 บ าท

ต่อคนสำหรับวงเงิ นจากโครงการเร าชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้ า บริการ และชำระค่ าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกด

เป็นเงิ นสด โดยวงเงิ นจะสะสมอยู่ใน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และรู ดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

วิธีกดเงิ นสด “บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ”

สำหรับผู้ได้รับเงิ นเบี้ ยความพิการเพิ่มเติมจาก บั ตรคนจน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถก ดเงิ นสดจากตู้เอทีเอ็ม

(ATM) ตามวิธีการดังนี้

1. ส อดบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐเข้าตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

2. เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม “บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม “บั ตรสวัสดิ

การแห่งรั ฐ” จะไม่สามารถทำร ายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทยตู้อื่นแทน

3. จากนั้นกดปุ่ม “ขอดูยอดเงิ นคงเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเงิ นโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงิ นที่สามารถกด

ได้เท่าไร

4. หน้าจอจะแสดงยอดเงิ นคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิ น

ให้กดปุ่ม “ต้องการ”

5. ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” ซ้ำ

6. กดปุ่ม “ถอนเงิ น”

7. ใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” ก็จะได้รับเงิ นสดจากตู้ ATM

ข้อมูล thebangkokinsight