7อาชี พที่ในอน าคตต ลาดแ รงง านต้ องก าร

ตามคำที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทำนายไว้ว่า ภายในปี 2030 งานกว่า 73 ล้านตำแหน่งจะหายไป

เพร าะการเข้ามาแทนที่ของเครื่องจักร แต่ในทางกลับกัน แ รงงานที่ถูกแย่งอาชีพกว่า 20 ล้านคน

ก็สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ตำแหน่งงานที่คล้ายเดิมได้ ยิ่งไปกว่านั้น ภายในปี 2020

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะสร้ างงานกว่า 2.3 ล้านตำแหน่งและไม่หยุดแค่นั้นแน่นอน

การก้าวเข้ายุคที่สิ่งต่างๆ ถูกเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิทัล จะช่วยสร้ างอาชีพในสาขาที่อาจฟังดูเหนือจริงสำหรับตอนนี้

เร าจะมาพูดถึง 7 อาชีพแปลกๆ ในอนาคต ให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคุณกัน

1.นายหน้าด้านข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากความก้าวหน้าของกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยความปลอดภัยของข้อมูลทำให้บริษัทต่างๆ

ไม่สามารถนำข้อมูลส่วนตัวของลู กค้ าไปข ายต่อให้แก่บุคคลที่สามได้

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องตั ดสินใจว่าจะข ายข้อมูลเหล่านี้ต่อให้ใคร ยังไม่นับการประมูลต่างๆ อีก

และจุดนี้เองที่นายหน้าด้านข้อมูลส่วนตัวจะเข้ามามีบทบ าท เพร าะพวกเขามีหน้าที่คอยจับตา

และแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลู กค้ า เพื่อให้ลู กค้ าเหล่านั้นแน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับผลประโยช น์ตามสมควร

2.ช่างเทคนิค (หรือเชฟ) ด้านอาหารที่ถูกพิมพ์แบบสามมิติ

3.นักขับเครื่องบินโดรน

4.สถาปนิกด้านขยะ สถาปนิกด้านขยะ อาจเป็นทางเลือกที่ดีของอาชีพในอนาคตที่มีคุณค่ า

โดยน่าจะแยกย่อยออกมาจากวิศวกรสาขาที่มีอยู่ เช่ น วิศวกร รมโยธา

ถ้าคุณคือคนที่หลงใหลเกี่ยวกับสถาปัตยกร รมและการแก้ปัญ หาสิ่งแวดล้อม

การศึกษาเกี่ยวกับโอกาสในสายงานนี้ก็เป็นเรื่องคุ้มค่ าที่ควรลองดู

6.ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนอาชีพ

ระบบการศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการปรับโครงสร้ างกันโดยด่วน

การศึกษาในระดั บมหาวิทยาลัยนั้นมีค่ าใช้จ่ ายสูงเกินไป รวมถึงยังใช้เวลามากเกินไปด้วย

แต่เทคโนโลยีนั้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั้นการศึกษาก็ต้องปรับตัวตามให้ทัน

และเรื่องหนึ่งที่ตลกมากก็คือปริญญาด้านเทคนิคที่เขาหรือเธอได้รับมานั้น

กว่าครึ่งของสิ่งที่เรียนมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานในอนาคตเลย

และเมื่อเร าต้องการตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทัน สิ่งที่จะเ กิดขึ้นก็คือ

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชี วิตและศูนย์พัฒนาทักษะต่างๆ ปัจจุบันหลักสูตรระยะสั้นกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น

แล้วคนที่ต้องการเปลี่ยนงานล่ะ? ตรงนี้คือจุดที่ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนอาชีพจะเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลบุคคล

ที่เ สียหน้าที่การงานไปเพร าะถูกเครื่องจักรเข้ามาแทนที่

นอกจากนี้พวกเขายังช่วยเติมเต็มอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสายงานด้านดิจิตอลและอื่นๆ

โดยหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนอาชีพก็คือ ช่วยประเมินผู้สมัครโดยอ้างอิงจากชุดทักษะของพวกเขา

และให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มพูนหรือปรับเปลี่ยนทักษะเหล่านั้น

7.ครูสอนขับรถยนต์บินได้

หากคุณคิดว่าการจร าจรในเมืองที่อยู่นั้นแย่เหลือเกิน ก็อาจต้องรอจนกว่าจะมีรถบินได้

และตอนนี้หลายบริษัทในตลาดก็กำลังเสนอต้นแบบของรถบินได้กันยกใหญ่อีกไม่ช้า

เร าคงต้องการความช่วยเหลือเรื่องการควบคุมยานพาหนะบินได้เหล่านั้นแน่นอน ครูสอนขับรถยนต์บินได้

น่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับครูสอนขับรถในปัจจุบันมากที่สุด

โดยการเรียนการสอนนั้นจะครอบคลุมไปถึงพื้นฐานของการบังคับ การนำทาง และแน่นอน

ความปลอดภัยในการบิน อาชีพนี้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านฟิสิกส์ วิทย าศาสตร์คอมพิวเตอร์

รวมถึงมีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินด้วย นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันถึงอาชีพที่เกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศหลายรูปแบบ

เพร าะรถยนต์บินได้แบบไร้คนขับกำลังจะถูกวางข ายในเร็วๆ นี้แล้ว

ขอบคุณข้อมุลเพิ่มเติมจาก smartsme