เ งื่อนไ ขใ ห้5000 เ ที่ยวสงกร านต์

จากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ “เร าช นะ”

เพื่อช่วยเหลือประชาช นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระของ CV19 ระลอกใหม่

โดยแจกเ งินเ ยียวย า 3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บ าท

ซึ่งสามารถมาลงทะเ บียนผ่าน www.เร าช นะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 06.00 น. – 12 ก.พ. 2564

หยุดรวดเดียว 6 วัน

เป็นการช่วยเหลือคนในช่วงเทศกาลสงกร านต์ซึ่งจะประกาศหยุดทั้งหมด 6 วันด้วยกัน

คือวันที่ 10 เมษายนถึง 15 เมษายนกับโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่แจกเ งินนำเที่ยว 5,000 บ าท

ซึ่งค าดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 1 ล้านคนดูร ายละเอียดเบื้องต้นนั้น

จะต้องเป็นประชาช นสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและจะช่วยเหลือเ งิน 5,000 บ าท

ให้ออกเดินทางผ่านบริษัททัวร์ที่อยู่ในโครงการร่วมกันโดยการจ่ ายเงินสมทบ 40% ของ Package

สูงสุดไม่เกิน 5,000 บ าทสำหรับข้อกำหนดต่างจะต้องรอมติครมอีกครั้งหนึ่งซึ่งค าดว่าจะออกมาเร็วๆนี้ก่อนเทศกาลสงกร านต์จะเริ่มขึ้น

ข้อมูลmumkhao