ก รมอุตุ เ ตือน เ ตรียมรั บมื อพ ายุฤดูร้ อนร อบนี้

วันที่ 22 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแ รงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเ กิดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแ รง และลู กเห็บตกบ างพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า

โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ

ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากพายุฤดูร้อนที่จะเ กิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง

ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แข็งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเ สียหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 22-25 มี.ค. 64

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแ รงขึ้น

โดยอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อยถึงปานกลาง

เว้นแต่ภาคเหนือที่มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมาก

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบ ายของอากาศมีน้อย

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเ กิดขึ้น ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองลดลง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

เตรียมตัวรับมือ

เดินทางใกล้ไกลระวังด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ