ม33 เร ารั กกั น โ อนเ งินวั นแ รก

ต้องแสดงความยินดีกับม.33 ด้วยครับหลังจากที่รอคอยกันมานาน เ ชื่อว่าเช้าวันนี้ 22 มี.ค. 64

ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ลงทะเ บียน www.ม33เร ารักกัน.com และผ่านเกณฑ์จนได้เข้ายืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง

ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 เพื่อขอรับสิ ทธิ 4,000 บ าท

เพร าะวันนี้ถือเป็นวันแรกที่รั ฐบ าลจะทยอยโอนเ งินล็อตแรกให้ 1,000 บ าท

16 ตุลาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะ ครม. แถลงด่วนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า ครม.นัดพิเศษ มีมติเห็นชอบ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และย้ำว่าทุกคนอย่าทำผิดกฎหมาย (เบื้องต้น) PHOTO BY GOVERNMENT HOUSE

เพื่อนำไปใช้จ่ ายซื้อสินค้ ากับร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการของรั ฐ เช่ น เร าช นะ, คนละครึ่ง รวมถึงร้ านธงฟ้าประชารั ฐ เป็นต้น

โดยรั ฐบ าลจะทยอยโอนเ งินให้ทุกวันจันทร์ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่

22 มี.ค.64

29 มี.ค.64

5 เม.ย. 64 และ 12 เม.ย. 64 สัปดาห์ละ 1,000 บ าท ไปจนกว่าจะครบ 4,000 บ าท

ตามเงื่ อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ ม 33 เร ารักกัน

ข้อมูลmumkhao