ดูวิธีโ อนเ งินเ ข้าแ อพเ ป๋าตั ง ม33

เ ปิดวิธีเ ช็กเ งิน ม33 เร ารักกัน หลังจากที่ กระทรวงแ รงงาน โอนเ งินงวดแรกวันนี้

ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จำนวนเ งิน 1,000 บ าท เผยไทม์ไลน์โอนเ งินครั้งถัดไปเ ปิดวิธีเ ช็กเ งิน ม33 เร ารักกัน

หลังจากที่ กระทรวงแ รงงาน โอนเ งินงวดแรกวันนี้ ผ่านแอพพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ จำนวนเ งิน 1,000 บ าท เผยไทม์ไลน์โอนเ งินครั้งถัดไป

เ ปิดวิธีเ ช็กเ งิน ม33 เร ารักกัน หลังจากที่ กระทรวงแ รงงาน โอนเ งินงวดแรกวันนี้ ได้เ งินวันไหนบ้ าง

สำหรับเ งินงวดถัดไป กระทรวงแ รงงานจะโอนเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ให้ทุกวันจันทร์

ครั้งละ 1,000 บ าท จนครบจำนวน 4,000 บ าท ตามไทม์ไลน์ต่อไปนี้

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์สามารถสะสมวงเ งินเพื่อใช้จ่ ายได้ถึง วันที่ 31 พ.ค.2564

เ ช็กเ งิน ม33เร ารักกัน ยังไง สำหรับวิธีการเ ช็กเ งินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง มีขั้นตอนต่อไปนี้

1 เข้าแอพฯ เป๋าตัง

2 เลือกเมนู G-Wallet

3 เลือกเมนู ม33เร ารักกัน

4 ตรวจสอบว่า มีจำนวนเ งินปร ากฏขึ้นหรือไม่

5 หากมีจำนวนเ งิน สามารถกด สแกน QR เพื่อใช้สิ ทธิ์ ได้เลย

ข้อมูลmumkhao