ภูเ ขาไฟในไ อซ์แ ลนด์ป ะทุ

ธารลาวาสีแดงฉานและหินร้อนไหลทะลักออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟฟากร าดาลส์ฟย าล

บนค าบสมุทรเรค-ย าเนส ประเทศไอซ์แลนด์ หลังเ กิดการปะทุขึ้น เมื่อช่วงคืนวันศุกร์

ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นการปะทุครั้งแรกในรอบ 800 ปี ของภูเขาไฟลูกนี้

การปะทุในรอบนี้เ กิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมมากกว่า 40,000 ครั้ง บนค าบสมุทรในช่วงตลอด 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นเ หตุแผ่นดินไหวที่เ กิดเพิ่มขึ้นอย่ างก้าวกระโดดจากที่ในแต่ละปีจะเ กิดแผ่นดินไหวขึ้นบริเวณนี้เพียงร าว 1,000-3,000 ครั้ง

เพียงร าว 4 ชั่วโมงหลังเ กิดการปะทุขึ้น ธารลาวาร้อนสีแดงเพลิงได้ไหลแผ่ปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวเป็นวงกว้างประมาณ 1 ตาร างกิโลเมตร

หรือขนาดเกือบเท่ากับสนามฟุตบอล 200 สนามรวมกัน บ างจุดพบว่า ภูเขาไฟจะพ่นธารลาวาพวยพุ่งเป็นน้ำพุสูงถึง 100 เมตร

สำนักงานอุตุนิยมวิทย าไอซ์แลนด์ ระบุว่า ผลกระทบจากภูเขาไฟจะยังไม่ก่ออันตร ายในทันทีต่อประชาช น

แต่ได้แจ้งเตือนให้อยู่ในบ้ านและระวังอันตร ายจากการสูดดมแก๊สพิษ

ข้อมูลmumkhao