ค ลังอ อกมาเ ผย ก ารช่ วยเ หลือ ขรก

ค ลัง จ่อสรุปร ายละเอี ยดโค รงการ “เร าผูกพั น” หลังสงกร านต์ ชี้ข้ าราชการเงิ นเดือนไม่ขึ้นนานแล้ว

วันที่ 18 มีนาค ม 256 น ายกฤษฎา จีนะวิจ ารณะ ปลั ดกระทร วงการค ลัง เปิ ดเผยว่า

ภาพรวมข้าร าชการทั้งหมดมี 1 ล้ านคน และลู กจ้ างของ หน่ วยงาน รั ฐอีก 2 แสนคน

ซึ่งยังไม่ได้สรุปมาต รการ “เร าผูกพัน” สำห รับดูแลและบ รรเทาความเดื อดร้ อนลู กจ้ าง

ข้าร าชการชั้นผู้น้อยว่ามีทั้งหมดกี่ร าย จะต้องมาสรุปอีกครั้งว่าจะช่ วยเห ลือข้าร าชการตั้งแต่ได้

รับเงิ นเดื อนขั้นต่ำเท่าไหร่บ้ างจึงจะเหม าะสม

“แต่จะมีการช่วยเห ลือกลุ่มนี้แน่นอน เนื่ องจากฐ านเงิ นเดือนข้าร าชการไม่ได้ปรั บ

มานานมากแล้ว เพร าะยังมีข้อจำกั ดในเรื่ องงบประม าณ”

ทั้งนี้ จะต้องสรุปในเรื่ องวิธีการอีกครั้ง เนื่ องจากข้าร าชการบ างร ายก็อยู่ในโค รงการคนละค รึ่ง

ซึ่งก็มีช่องทางในการใช้เงิ น อยู่แล้ว ซึ่งค าดว่าจะสรุปร ายละเอี ยดโค รงการหลังจากช่วงหลังสงกร านต์

โดยจะไปพิจ ารณาอีกครั้งว่าโค รงการดังกล่าวเข้าข่ ายการเยี ยวย าหรือไม่

หากไม่เข้าข่ ายก็จะไปใช้งบประม าณของงบกลาง ในการออกโค รงการนี้

“ข้าร าชการที่มีอยู่หลักล้ านคน ส่วนใ หญ่ก็เป็นข้าร าชการที่ได้เงิ นเดือนสูง

ซึ่งคนที่มีเงิ นเดือนสูงเราก็จะไม่ให้แน่นอน ส่วนวิธีการจ่ ายเงิ นจะง่ายกว่าโค รงการที่ผ่านมา

เพร าะวงเงิ นที่ใช้ช่วยเห ลือก็น้อยกว่า ซึ่งจะต้องมาสรุปวิธีการจ่ ายเงิ นอีกครั้ง โ

ดยที่ผ่านมากรมบั ญชีกลางก็มีการจ่ ายเงิ นให้กับข้าร าชการอยู่แล้ว

ก็จะมีข้อมู ลจากส่วนนั้น จึงอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิ ดลงทะเบี ยน”

ข้อมุลsiamtoday