ขั้ นต อนก ารโ หลดแ อพเ ป๋าตัง

โครงการ ม.33 เร ารักกัน โดยสนับสนุนเ งิน 4,000 บ าทจากรั ฐบ าล

มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชาช น ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตร า 33 ประมาณ 9.2 ล้านคน

ด้วยการจ่ ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

โดยกระบวนการในการช่วยเหลือครั้งนี้ ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

: ลงทะเ บียน วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 : ธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูล

รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสิ ทธิ์ www.ม33เร ารักกัน.com

และกดยืนยันสิ ทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

วิธีดาวน์โหลดแอป เป๋าตัง

แอปฯ เป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ iOS

สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ เข้าไปที่ Google Play Store ตามลิ้งค์นี้ เพื่อดาวน์โหลดแอป

(สำหรับเวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น) จากนั้นกด ติดตั้ง หรือ install

ไอโฟน เข้าไปที่ App Store ตามลิ้งค์นี้ เพื่อดาวน์โหลดแอป (สำหรับ iOS 9.0 ขึ้นไปเท่านั้น) จากนั้นกด ติดตั้ง หรือ install

ขั้นตอนการใช้งาน

เมื่อดาวน์โหลดแล้ว แอปฯ เป๋าตัง ระบบจะมีให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ โดยที่ระบบจะส่งรหัส OTP มาให้

ระบุรหัส PIN 6 หลัก

กดตกลงเพื่อใช้ระบบสแกนนิ้ว

เข้าสู่เมนูหลักของแอปฯ เป๋าตัง โดยจะมีบริการให้เลือก 6 เมนู

1. G-Wallet

2. วอลเล็ต สบม.

3. Health Wallet

4. กยศ.

5. บัญชีกรุงไทย

6. กำลังใจ

คลิก เข้าใช้งาน G-Wallet

อ่าน และคลิกตกลงในข้อตกลงและเงื่ อนไข G-Wallet

อ่าน และคลิก ยินยอม การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เลือกวิธียืนยันตัวตน มี 2 แบบ คือ 1. ผูกบัญชีกรุงไทย 2. ใช้บั ตรประจำตัวประชาช น

(สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย ให้เลือก บั ตรประจำตัวประชาช น)

เตรียมถ่ายรูปหน้าบั ตรประชาช น

เริ่มถ่ายรูปบั ตร โดยจัดวางบั ตรลงกรอบตามที่แอปฯ กำหนดให้

กรอกข้อมูลหน้าบั ตรประชาช น

เสร็จวิธีการติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง

ได้เ งินวันไหนบ้ าง

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ข้อมูลsiamtoday