2ร าศี พ บท างส ว่าง ด วงสบ าย ห ลังด าวพฤหั สย้ าย

“หมอช้าง” เ ปิด 2 ร าศีสุดเฮง พบทางสว่างหลังดาวพฤหัสย้ าย 29 มีนาคมนี้

จังหวะด วงสบ ายมากขึ้น เหมือนยกภูเขาออกจากอก

“หมอช้าง”ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง เ ปิด 2 ร าศีพบทางสว่าง ด วงสบ าย หลังดาวพฤหัสย้ าย ได้แก่

ร าศีเมษ (14 เม.ย. – 14 พ.ค.)

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

โดยทั้ง 2 ร าศีพบทางสว่าง จังหวะด วงสบ าย เหมือนยกภูเขาออกจากอก ภาระที่เคยหนัก ปัญ หาที่เคยมีพบทางออก ความช่วยเหลือที่ดีรออยู่

ข้อมูลthebangkokinsight