เ ผยค วามคื บห น้า คนละค รึ่ง เร าช นะ

วันที่ 20 มี.ค.64 นายอนุชา นาคาศัย รั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการคนละครึ่งและเร าช นะ ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ว่า

จากการสอบถามพ่ อค้ าแ ม่ค้ าโดยรวมต่างชื่นชมโครงการฯนี้ มีเ สียงตอบรับว่าทำให้การค้ าข ายดีขึ้น

ประชาช นมาจับจ่ ายซื้อของ เ งินหมุนเวียนในระบบ ส่งผลให้ร ายได้เพิ่มจากเดิมมากขึ้น

นายอนุชา นาคาศัย รั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

โดยพ่ อค้ าแ ม่ค้ าได้เสนอให้เพิ่มระยะเวลาการใช้วงเ งินในโครงการให้ไวขึ้น เพร าะมีประชาช นมาใช้จ่ ายตั้งแต่เช้า

ทำให้เ สียโอกาสไม่สามารถใช้วงเ งินได้เพร าะต้องรอเวลา 06.00 น.ซึ่งตนจะนำข้อคิดเห็นไปเสนอต่อไป

ส่วนปัญ หาที่พบยังเป็นเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่ขัดข้อง

ส่วนการต่ออายุโครงการฯนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหม

มีนโยบ ายให้สานต่อโครงการที่ประสบความสำเร็จเ กิดประโยชน์ต่อประชาช น เ ชื่อว่ารั ฐบ าลจะสานโครงการต่อไปอย่ างแน่นอน

ล่าสุดผลดำเนินงานโครงการเร าช นะ ถึง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางส าวกุลย า ตันติเตมิ ท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า

มีมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 124,105 ล้านบ าท จากจำนวนผู้ได้รับสิ ทธิ์ทั้งสิ้น 32.4 ล้านคน

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่รอโครงการ คนละครึ่ง-เร าช นะ รอบใหม่

ทางด้าน นายอนุชา นาคาศัย รั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ยืนยันว่ามีแน่นอน

ข้อมูลsiamstreet