เ ตือน37 จังห วัด รับมื อพ ายุฤดูร้ อน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ว่า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแ รงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว

ค าดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (21 มี.ค. 64)

และจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดั บ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเ กิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแ รง

และลู กเห็บตกบ างพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ

ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบนตามลำดั บ

ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากพายุฤดูร้อนที่จะเ กิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแ จ้ง

ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แข็งแ รง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน

และระวังความเ สียหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแ รงขึ้นในช่วงวันที่ 22 – 25 มี.ค. 64

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแ รงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่าง

และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อยถึงปานกลาง

เว้นแต่ภาคเหนือที่มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน

และอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบ ายของอากาศมีน้อย สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเ กิดขึ้น

ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองลดลง

สำหรับพย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้ มีดังนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

กับมีลมกระโชกแ รง และมีลู กเห็บตกบ างพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.พะเย า น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร

และเพชรบูรณ์ อุ ณหภูมิต่ำสุด 19-29 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รง

และมีลู กเห็บตกบ างพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.เลย หนองค าย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร

นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

นครร าชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาสารค าม อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รง

ส่วนมากบริเวณ จ.ลพบุรี และสระบุรี อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รง

ส่วนมากบริเวณ จ.นครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุ ณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบ างส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบ างส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

อุ ณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลmumkhao