เ งินเ ข้าพ รุ่งนี้วั นแ รก ม33

มาตรการ ม.33 เร ารักกัน มาตรการที่รั ฐออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตร า 33

ในระบบประกันสังคม ซึ่งเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอป เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 2564

พร้อมทั้งเ ปิดลงทะเ บียนสำหรับรอบขอทบทวนสิ ทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.

แต่ถ้าผู้ประกันตน ม.33 ตรวจสอบสิ ทธิแล้วพบว่า ไม่ได้รับสิ ทธิ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มาตรการกำหนดไว้

ซึ่งคุณสมบั ติที่กำหนดไว้นั้น ได้แก่

ต้องมีสัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตน มาตร า 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตน มาตร า 33 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564

ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิมาตรการเร าช นะ

ไม่เป็นผู้มีบัญชีเ งินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563)

สามารถยื่น ทบทวนสิ ทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com โดยสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 28 มี.ค.2564

หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาค ารคัดกรองข้อมูลให้ใหม่แล้ว ก็สามารถเข้าตรวจสอบสถานะได้อีกครั้ง

จากเดิมให้ทำได้ในวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เ ช็คสิ ทธิ์แล้ว ได้รับเ งินจำนวน 4,000 บ าท

จะต้องกดยืนยันสิ ทธิในแอพฯเป๋าตังด้วย มีวิธีดังนี้

ขั้นตอนยืนยันตัวตน ม.33 เร ารักกัน ผ่านแอพฯเป๋าตัง

กดอัพเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.37.0

กดเ ปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet

เลือกเข้าใช้งาน ม.33เร ารักกัน

กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯเป๋าตังจะขึ้นข้อความ “ไม่สามารถใช้สิ ทธิ ม33เร ารักกัน ได้ในเวลานี้”

ซึ่งถือว่าสามารถยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้วโดย 3 ช่วงเวลาที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนนั้น

จะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเ งินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้ได้สิ ทธิ ดังนี้

1. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 รับวงเ งินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค.2564

รับวงเ งินเข้า 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

22 มี.ค.2564 (รับเ งินงวดแรก)

29 มี.ค.2564

5 เม.ย.2564

12 เม.ย.2564

2.กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564 จะได้รับวงเ งินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.

จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเ งินสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บ าท

3.หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564

ก็จะได้รับวงเ งินสะสม จำนวน 4,000 บ าทครั้งเดียว หลังการกดใช้งาน

อย่ างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถสะสมเ งินจำนวน 4,000 บ าทได้ แต่ต้องใช้จ่ ายก่อนวันที่ ถึงสิ้นสุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีปัญ หาในการลงทะเ บียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์ประสานงานทบทวนสิ ทธิ ม33เร ารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และโทรสายด่วนกระทรวงแ รงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

(เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อมูลsiamtoday