ดูเ ลย ร าค าท องวั นนี้

ร าค าทอ งวันนี้เส าร์ที่ 20 มีน าคม 2564 ประกา ศร าค าครั้ งเดี ยว เมื่อเวลา 09.22 น. คงที่ไม่เ พิ่มไม่ลด

เมื่อเที ยบกับประก าศร าค าซื้ อข ายค รั้งสุดท้ ายของวันศุ กร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประก าศร าค าทั้งห มดเ พียง 2 รอบ

ร าค ารวมไม่เพิ่มไม่ลดจากร าค าซื้ อข ายวันพ ฤหัสบดี

ร าค าซื้ อข ายทอ งคำในประเท ศช นิด 96.5% วันเส าร์ที่ 20 มีน าคม 2564 (ประก าศครั้งเดี ยว)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 25,900

รับซื้ อบ าทละ 24,847.24

ร าค าทองแ ท่ง ขา ยออกบ าทละ 25,400

รับซื้ อบ าทละ 25,300

ร าค าซื้ อขา ยทองคำในประเ ทศช นิด 96.5% วันศุ กร์ที่ 19 มีน าคม 2564 (ประก าศครั้ งที่ 2 ครั้ งสุดท้ าย)

ร าค าท องรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 25,900

รับซื้ อบ าทละ 24,847.24

ร าค าทอ งแ ท่ง ข ายออกบ าทละ 25,400

รับซื้ อบ าทละ 25,300

ข้อมูลsiamtoday