วั นห ยุดเ ดือนเ มษาย น ปี64

อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนเมษายน 2564 เดือนที่สี่ของปีและเป็นเดือนที่มีวันหยุดย าวจากเทศกาลสงกร านต์

หรือวันปีใหม่ไทย ที่ผู้คนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปฉลองกับครอบครัว หรือเดินทางท่องเที่ยว

สำหรับปีนี้ สรุปวันหยุดสงกร านต์ เมษายน 2564 ทั้งวันหยุดร าชการ และวันหยุดกรณีพิเ ศษตามมติ ครม.ไว้ดังนี้

วันอังค ารที่ 6 เมษายน 2564

เริ่มต้นด้วยวันอังค ารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี ซึ่งเป็นวันหยุดร าชการประจำปี

วันเสาร์ – พฤหัสบดีที่ 10-15 เมษายน 2564

เนื่องจากปีนี้วันหยุดสงกร านต์ตรงกับวันอังค ารที่ 13 เมษายน 2564

ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 รวมทั้งหมด 3 วัน

แต่วันหยุดดังกล่าวอยู่กลางสัปดาห์ จึงทำให้คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเพิ่มวันหยุดร าชการช่วงสงกร านต์ให้อีก 1 วัน คือ วันที่จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

โดย รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี อธิบ ายไว้เมื่อ 9 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า

เดือนเมษายนนี้มีวันหยุดย าวสงกร านต์ ตั้งแต่ 10-15 เม.ย.2564 เนื่องจากมีวันหยุดพิเ ศษ

วันจันทร์ที่ 12 เม.ย.2564 ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563

ซึ่งมีวันหยุดสงกร านต์ดังนี้

– วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564

– วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

– วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันหยุดพิเ ศษวันสงกร านต์

– วันอังค ารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกร านต์

– วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกร านต์

– วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกร านต์

อย่ างไรก็ตาม เดินทางกลับบ้ านช่วงสงกร านต์ การ์ดอย่ าตก ทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstree