แ จงแ ล้ว เ พิ่มเร าช นะ เ ป็น6 เ ดือนห รือไม่

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมาก สำหรับมีข้อเรียกร้องอย ากให้ ทางกระทรวง

การคลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย าโครงการเร าช นะ เป็น 6 เดือน

อาคม ตอบแล้ว หลังปิ ดฉากเร าช นะ 7,000 ต่อเพิ่มเป็น 6 เดือน20 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 น.

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมาก สำหรับมีข้อเรียกร้องอย ากให้ ทางกระทรวงการ

คลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย าโครงการเร าช นะ เป็น 6 เดือนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการ

เร าช นะเป็นโครงการเยี ยวย าสำหรับ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา cv-19 ในรอบใหม่นะครับเป็นรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้นอยู่ในตอนนี้

ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาช นเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลู กจ้างนายจ้างต่างๆร้ านค้ าร้ านข ายนะ จนทางกระทรวง

การคลังหรือทางหน่วยงานรั ฐบ าลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาช น ผ่อนคลายในสภาวะที่บ างท่าน

ก็ตกงานกันก็อย่ างที่เกริ่นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ว่ามีการ เรียกร้องให้เพิ่มระยะเวลา

โครงการเร าช นะเป็น 6 เดือน ว่าทางประชาช นมีความเห็นอย่ างไรบ้ าง ก็เสียงตอบรับ ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ก็เห็นดี

ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มนะครับ แต่ถ้าหากว่า ลองคิด ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนจากการขย ายโครงการเร าช นะ 6 เดือน

แล้วขอเปลี่ยนเป็นเงิ นสดแทน อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ ชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวน

มากเลยทีเดียวล่าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้ออกมาตอบแล้วเกี่ยวกับประเด็น

ดังกล่าวผู้มีสิ ทธิ์ได้รับเงิ นคนละ 7,000 บ าท ร าว 30-35 ล้านคนนายอาคม เผยถึงมาตรการ “เร าช นะ” ที่ออกมาในรอบ

นี้ที่จะให้เงิ นคนละ3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บ าทโดยยืนยันว่า นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่ างครอบคลุม

ประชาช นทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งยืนยันไม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

เร าแย กไม่ได้ว่า จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจ าย สู่กี่จังหวัด ถึงแม้บ างจังหวัดอาจไมได้รับผลกระทบ แต่มันมีผลกระทบ

ทางอ้อม มาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาช นทั่วไป อย่ างไรก็ตาม เร าก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุด เช่ น บ างกลุ่ม

อาจจะมีระบบเงิ นเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเดือดร้อนตรงนี้ เช่ น ขรก รั ฐวิสาหกิจ และแร งงานในระบบ ที่ล งท ะเบี ยนกับประกัน

สังคม ก็มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว

ข้อมูล siamnews