เ งินเ ข้า7000 4ก ลุ่มนี้

สำหรับมาตรการเ ยียวย า เร าช นะ ดำเนินการต่อเนื่อง โดยรั ฐบ าลสนับสนุนวงเ งินช่วยเหลือค่ าครองชีพ

สูงสุด 7,000 บ าท ซึ่งยอดมูลค่ าใช้จ่ ายในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 130,207 ล้านบ าท หรือ 1.3 แสนล้านบ าท

ซึ่งระยะเวลาโครงการดำเนินการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยโอนเ งินให้ผู้ได้รับสิ ทธิ์ทุกสัปดาห์ และสะสมสิ ทธิใช้จ่ ายถึงสิ้นสุดโครงการ

ความคืบหน้า กรณีการประกาศผลการทบทวนสิ ทธิ์โครงการเร าช นะ สำหรับประชาช นที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติของโครงการเร าช นะ

เนื่องจากเ งินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนั้น

กระทรวงการคลังได้เ ปิดให้ประชาช นกลุ่มดังกล่าวสามารถทบทวนสิ ทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยประชาช นกลุ่มดังกล่าว ที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิ ทธิ์ผ่านปุ่ม ทบทวนสิ ทธิ ในเว็บไซต์ข้างต้น

ต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิ ทธิ์

แต่ไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ประชาช นกลุ่มดังกล่าวสามารถทราบผลการพิจารณา

การขอทบทวนสิ ทธิ์ในกรณีดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

กรณี ประชาช นที่ขอทบทวนสิ ทธิ์ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

และผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติจะได้รับการโอนวงเ งินสิ ทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท

และสามารถเริ่มใช้จ่ ายได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

กับผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เ ปิดเผย

ความคืบหน้าของโครงการเร าช นะ ยอดสรุปเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดังนี้

1) ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นต้นมา จำนวน 51,365 ล้านบ าท

2) ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 75,709 ล้านบ าท

3) ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 3,133 ล้านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน

4) คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 130,207 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเ งิน

ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริการที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ได้สิ ทธิกันทุกคนนะคะ

ข้อมุลsiamstree