เ งินเ ข้าวั นไ หนบ้ าง ม33 เร ารักกั น

โครงการ ม33 เร ารักกัน โดยสนับสนุนเงิ น 4,000 บ าทจากรั ฐบ าล มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชาช น

ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตร า 33 ประมาณ 9.2 ล้านคน ด้วยการจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

กระบวนการในการช่วยเหลือครั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบสิ ทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com และกดยืนยันสิ ทธิ์

ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค.64 จะเป็นวันแรกที่จะมีเงิ นโอนเข้าสู่ระบบ แก่ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์

จำนวน 1,000 บ าท ซึ่งจะมีการโอนเงิ นในทุกสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์

ได้เงิ นวันไหน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

อย่ างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบสิ ทธิ์สามารถตรวจสอบสิ ทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ส่วนผู้ที่

ตรวจสอบสิ ทธิ์แล้วได้สิ ทธิ์ให้ทำการยืนยันสิ ทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้นโดยเงิ น 4,000 บ าท สามารถใช้จ่าย

อะไรได้ที่ ร้ านถุงเงิ นธงฟ้าประชารั ฐ ร้ านค้ าคนละครึ่ง ร้ านค้ าเร าช นะ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ จะไม่

สามารถเปลี่ยนเป็นเงิ นสด หรือแลกเป็นเงิ นสด หรือโอนเข้าบัญชีได้ทุกกรณี หากมีการรับแลกเงิ นสดถือว่า ผิดกฎหมาย

ขณะที่ผู้ตรวจสอบสิ ทธิ์แล้วระบบแสดงผลว่าไม่ได้รับสิ ทธิ์ สามารถยื่นทบทวนสิ ทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ตั้งแต่วันนี้-28 มี.ค.64

ขั้นตอนการ ทบทวนสิ ทธิ์ www.ม33เร ารักกัน.com รับเงิ น 4,000 บ าท

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิ ทธิ์ ซึ่งผู้ที่ยื่นทบทวนสิ ทธิ์ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการขอทบทวน

สิ ทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน 2564 หากได้รับสิ ทธิ์ ให้กดยืนยันตัวตนผ่าน

แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันนั้น-31 เม.ย.64 และจะรับวงเงิ นงวดเดียว ทั้งสิ้น 4,000 บ าท ในวันที่ 12 เม.ย.64

ข้อมูล siamtoday