เ งื่อนไ ขการรั บเ งิน ช่ วยเห ลือ ขรก

เช็ คเงื่อนไข “เร าผูกพัน” ข้าร าชการกลุ่มไหนบ้ างได้รับเงิ นเยี ยวย า ได้เงิ นเมื่อไหร่? ได้เท่า “เร าช นะ” หรือ

“เร ารักกัน” ไหมหลังจากมาตรการ “เร าช นะ” ออกมาเพื่อหวังช่วยเหลือกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย ด้วยการจ่ ายเงิ น

เยี ยวย า 7,000 บ าท ให้ใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและจ่ ายค่ าบริการ ก็มีประเด็นหนึ่งที่ยังคงค าร าค าซัง คือ กลุ่มต กหล่น

จากเกณฑ์ของมาตรการที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มข้าร าชการ ลู กจ้างชั่วคร าว และลู กจ้างของรั ฐและวิสาหกิจ

ที่มีร ายได้น้อย แต่ล่าสุดมีข่ าวดีออกมาแล้วที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวผ่านมาตรการ “เร าผูกพัน”

“ข้าร าชการ” กลุ่มไหน เข้าเกณฑ์ได้รับเงิ นเยี ยวย า “เร าผูกพัน” บ้ าง?ล่าสุด “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ปลัดกระ

ทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิ ดเผยถึงประเด็ นความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือค่ าครองชีพข้าร าชการ “เร าผูกพัน”

ว่า ขณะนี้มาตรการเร าผูกพันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเงื่ อนไขว่าจะใช้เกณฑ์วัดจากฐานเงิ นเดือนของข้าร าชการตั้ง

แต่เงิ นเดือนเท่าไหร่ลงไป

ข้อมูล bangkokbiznews