5ร าศี จะร วยแ บบไม่ทั นตั้ งตั ว

เพจ Horoworld เ ปิดคำพย ากรณ์ของ “แ ม่หม อจีจี้ Horoworld” ระบุว่า เ ปิดด วง 5 ร าศีต่ อไปนี้ ด วงการเ งินดีมาก

มีเก ณฑ์ “ร วยไม่รู้เ รื่อง” ตลอดช่ วงค รึ่งเดื อนหลั งเดือนมีนาคม 2564 ได้แก่

ร าศีเ มษ ในเรื่ องของการเ งิน ถือว่าโดดเ ด่นอยู่ เ งินไหลเ วียนคล่ องตั ว อย ากซื้ออะไรก็ซื้อห รืออย ากได้อะไร ก็สมใจอย าก

แต่ระวั ง คนอื่นจะทำให้เดื อดร้ อนในเ รื่องของเ งินเ งินทองทอง ส่ วนคนทำธุ รกิ จระวังการขัดแ ย้งในเ รื่องของผลประโยช น์

ร าศีพฤ ษภ ไหลเวี ยนคล่ องตั วมาก ถึงมีเรื่ องต้องจ่ ายเยอะ แต่ก็เป็นค่ าใช้จ่ ายเพื่อสน องนีดของตั วเองล้ วนๆ อย ากกินอะไรได้กิน

อย ากไปไหนได้ไป เป็นช่ วงมีความสุขกับการใช้จ่ายเรื่ องส วยๆ งามๆ รวมไปถึงการกินและยังเป็นช่ วงโช คดีมีล าภปากอยู่เสมอ

ร าศีกร กฎ โดดเ ด่น ร วยไม่รู้เรื่ อง มีโช คล าภแบบคูณสอง มีแล้วมีอีกกันไปเ ลยแต่ก็ระวั งทุกขล าภด้วยเช่ นกัน

แบ่งเ งินทำบุ ญบ้ างอะไรบ้ างจะเ ป็นการดี การเ งินโดยทั่ วไปต้องบอกว่าดีม ากกว่าเดิม ซื้อทรั พย์สิ นหรือลงทุนได้

ร าศีพิ จิก ต้ องเรียกว่ามีโช ค ร วยไม่รู้เรื่ อง หยิ บจับอะไรก็เป็นเ งินเป็นทองกันไปหมด ยิ่งถ้าเ ปิดร้ านทำธุรกิจแล้วไห ว้น างกวัก

ห รือเจ้าที่เจ้าท างดีๆ ก็มีแต่ร วยกับร วย เอาเป็นว่าการเ งินไหลเวี ยนคล่ องตั ว ลงทุนต่อย อดทางธุ รกิ จได้

ร าศีกุ มภ์ เรียกว่าเ งินทองไหลมาเทมา ร วยไม่รู้เ รื่อง มีโช คล าภ คนทำธุ รกิ จกำไรงา ม ใครจะข ายที่ข ายทางต้องบอกว่าข ายได้

ให้รีบประกาศข าย แต่อย่ างไรเสี ย ต้ องรู้จักเ ก็บเ งิน จะมีอนา คตที่ดีและร่ำร วย

ขอบคุณเพจHoroworld