ค ลังประก าศเร าช นะ ร อบสุ ดท้ าย

วันที่ 19 มี.ค.64 กระทรวงการคลัง แจ้งประกาศผลทบทวนสิ ทธิ เร าช นะ รอบสุดท้าย

ของประชาช นที่มีเ งินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่ากำหนด และขอบทบทวนคุณสมบัติทั่วไป

สามารถตรวจสอบสิ ทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www. เร าช นะ .com

ผู้ที่ผ่านจะได้รับวงเ งินครั้งเดียว 7,000 บ าท ในวันที่ 25 มีนาคมนี้ และสามารถใช้จ่ ายผ่านแอพ เป๋าตัง ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เร าชนะ

ทั้งนี้ ผู้ที่ทร าบผลการทบทวนสิ ทธิ คือ 1. ประชาช นที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติในเรื่องการเป็นผู้ประกันตนตามมาตร า 33

แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบั ติงานอื่นใดในหน่วยงานของรั ฐ

ข้าร าชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือ เบี้ยหวัดจากส่วนร าชการ หรือการเป็นผู้มีเ งินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด

และ กดปุ่ม ทบทวนสิ ทธิ ทาง www.เร าช นะ.com ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 64

2.ประชาช นที่มีเ งินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่กดปุ่ม ทบทวนสิ ทธิ

ทาง www.เร าช นะ.com และได้ยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.- 8 มี.ค.

อย่ างไรก็ตาม คลังประกาศผลทบทวนสิ ทธิ เร าช นะ รอบสุดท้าย รับเ งินก้อนเดียว 7,000 บ าท

วันที่ 25 มี.ค.นี้ ใช้ผ่านแอพฯเป๋าตัง ได้ถึง 31 พ.ค.

ข้อมูลsiamstree