บั ตรค นจ น รั บเ งิน ค รั้งที่7

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า กระทรวงการคลังโอนเ งินจากมาตรการ เร าช นะ

ให้กลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นครั้งที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2564

การโอนเ งินดังกล่าว มี 2 วงเ งินด้วยกัน ได้แก่ 675 บ าท และ 700 บ าท ขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขด้านร ายได้ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้

สำหรับวันโอนเ งินจาก เร าช นะ ให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เหลืออีก 1 งวด โดยกระทรวงการคลังจะโอนให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ เ งินที่ได้จากมาตรการ เร าช นะ ประชาช นสามารถสะสมเพื่อนำไปใช้จ่ ายได้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลsiamtoday