ร วมโ ครงก าร ยุ คลุ งตู่

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้ง 2 ระลอก ในระยะเวลากว่า 1 ปี ทำให้ประชาช นต้องเจอกับสภาวะเศร ษฐกิจ

หลายคนตกงาน รั ฐบ าลจึงต้องหาทางเยี ยวย าช่วยเหลือประชาช นกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ

หลังจากผ่านไปกว่า 1 ปี ที่เราต้องเจอกับสถานการณ์โ รคระบ าด และยังคงเจอกันต่อไปเรื่อยๆ

วันนี้เราก็ได้ย้อนกลับไปรวบรวม มาตรการต่างๆที่รั ฐบ าลยุคลุงตู่ เคยเยี ยวย าช่วยเหลือประชาช น

โดยเฟซบุ๊กเพจ เรื่องเล่าเช้านี้ ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า

รวมมาตรการเยี ยวย าcv ยุคลุงตู่ แจกเพียบ ตระกูล เร า ฮิตสุด โครงการต่อไป ชื่ออะไรดี

เร าไม่ทิ้งกัน

เร าเที่ยวด้วยกัน

ช้อปดีมีคืน

คนละครึ่ง

เร าช นะ

ม.33 เร ารักกัน

เร าผูกพัน

ขอบคุณที่มาจาก เรื่องเล่าเช้านี้ ข่ าวช่อง3 Ch3Plus