เฉ พาะก ลุ่มนี้ เ งินเ ข้าร วดเ ดียว

กระทรวงการคลัง โอนเ งิน เร าช นะ ให้กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน งวด แรก 6,000 บ าท

ซึ่งลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค.ที่ผ่านมา สามารถเ ช็กสิ ทธิได้เลย

กระทรวงการคลัง เ ปิดเผยว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน)

ที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 5 มีนาคม 2564

จะได้รับการโอนวงเ งินสิ ทธิครั้งแรก จำนวน 6,000 บ าท ในวันนี้ (19 มี.ค.64)

ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง สามารถใช้จ่ ายวงเ งินสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

เร าช นะ ผ่าน บั ตรประชาช น (แบบสมาร์ทการ์ด) โดยสามารถนำไปใช้จ่ ายผ่านร้ านธงฟ้า ร้ านค้ าเร าช นะ

ร้ านค้ าคนละครึ่ง รวมทั้งบริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ เช่ น แท็กซี่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดิน

รถจักรย านยนต์รับจ้าง โดยเ งินจากมาตรการ เร าช นะ สามารถสะสมไว้ใช้จ่ ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

วิธีเ ช็กสิ ทธิผ่านเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิ ทธิ

กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบั ตรประจำตัวประชาช น, ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเ กิด (ข้อมูลตามบั ตรประชาช น)

เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ

วิธีเ ช็กสิ ทธิ์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ กรุงไทย

Call Center ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) โทร. 02-111-1122

ทั้งนี้ ประชาช นกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

หากต้องการจะกำหนดรหัส 6 หลัก (PIN Code)

เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์ดังกล่าวแทนการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

ข้อมูลsiamtopic