เต รียมรั บมื อพ ายุฤดูร้ อน

การค าดหมาย ในช่วงวันที่ 18 – 20 และ 23-24 มี.ค. 64

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้

และลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่อง โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างพื้นที่และมีฝนบ างแห่ง

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแ รงระลอกใหม่

จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน

มีพายุฤดูร้อนเ กิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโชกแ รง และมีลู กเห็บตกบ างพื้นที่ โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน

ต่อจากนั้นภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบต่อไป

ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง ส่วนในวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโชกแ รง และลู กเห็บตกไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่

ป้ายโฆษณาและสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แข็งแ รง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเ สียหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 18 – 20 และ 23-24 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัด

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 21-22 มี.ค. 64

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมกระโชกแ รง

และมีลู กเห็บตกบ างแห่งอุ ณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18- 20 และ 23-24 มี.ค. 64 อากาศร้อน

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่อุ ณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมกระโชกแ รงและมีลู กเห็บตกบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 18 – 20 และ 23-24 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัด

กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64

อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 18 – 20 และ 23-24 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

และมีฝนบ างแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 อากาศร้อน

โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมกระโชกแ รงบ างพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเ ซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)ในช่วงวันที่ 18 – 20 มี.ค. 64 มีฝนเล็กน้อยบ างแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 21 – 24 มี.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่งลมตะวันออก

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุ ณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเ ซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)ในช่วงวันที่ 18 – 20 มี.ค. 64 มีฝนเล็กน้อยบ างแห่งลมตะวันออก

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 22 – 24 มี.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่งลมตะวันออก

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุ ณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเ ซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 18 – 20 และ 23-24 มี.ค. 64

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนบ างแห่งลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ลมกระโชกแ รงบ างพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

อุ ณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเ ซียส

ออกประกาศ 18 มีนาคม 2564

ข้อมูลsiamtopic