มะม่ วงน้ำด อกไม้ ล้นต ลาด ร าค าตก

วันที่ 18 มี.ค.64 นายสมนึก โชติกะค าม อายุ 42 ปี บ้ านเลขที่ 296 หมู่ 13 บ้ านเขาผาแรด

ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้เ ปิดเผยว่า มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4

ทุกสวนในจังหวัดอุทัยธานีได้ผลผลิตดีเกินค าด จนส่งผลให้มะม่วงล้นตลาดและร าค าตกต่ำอย่ างมาก

โดยในสวนของตัวเองปลูกไว้รวมกว่า 30 ไร่ และสามารถจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 25–30 ตัน

แต่ต้องตกอยู่ในสภาพร าค าตกต่ำโดยปีนี้ร าค าพ่อค้ าที่มารับถึงหน้าสวน อยู่ที่ร าค ากิโลกรัมละ 7–10 บ าทเท่านั้น

ทั้งที่ร าค ารับซื้อถึงหน้าสวนจะต้องอยู่ที่ร าค ากิโลกรัมละ 25–30 บ าท

ชาวสวนจึงจะอยู่กันได้แต่ร าค ารับซื้อในปัจจุบันในร าค าดังกล่าวก็ยังไม่พอค่ าปุ๋ย ค่ าจ้างคนงาน

ค่ าจ้างเก็บเลยด้วยซ้ำ ซึ่งในแต่ละวันจะต้องจ้างคนงานมาเก็บมะม่วงหลายคนค่ าจ้างในแต่ละวันหลายพันบ าท

ส่วนร าค าที่พ่อค้ ามารับซื้อนั้นก็ต้องจำยอมข าย แม้จะต้องข าดทุนกแต่ก็ยังดีกว่าทิ้งให้เน่าเ สีย

ส่วนส าเ หตุที่ร าค าตกต่ำพ่อค้ ารับซื้อไปก็ข ายไม่ได้ กำลังซื้อน้อย อันเนื่องมาจากปัญ หาการระบ าดของCV–19

สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 ส่วนใหญ่ที่นำมาข ายจะเป็นมะม่วงที่นิยมกินสุก ซึ่งจะมีรสชาติหวานหอม

เหมาะนำไปรับประทานกับข้าวเหนียวมะม่วง โดยในตอนนี้สวนมะม่วงของตัวเองก็ต้องทยอยสอยมะม่วงที่แก่ได้ที่แล้วลงมาอย่ างต่อเนื่อง

ในตอนนี้มีมะม่วงที่ทยอยสอยลงมาแล้วข ายไม่ออกเกือบตัน ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

ก็หาทางช่วยเหลือให้ออกร้ านไปข ายตามงานต่างๆ แต่ก็ไม่มีคนซื้อเท่าที่ควร ในตอนนี้จึงต้องจำเป็นนำมะม่วงดังกล่าว

ออกไปแร่ข ายด้วยตัวเองตามสถานที่ต่างๆ เช่ นในตัวเมืองอุทัยธานี

แต่ที่ปักหลักข ายประจำจะนำแผงมะม่วงมาตั้งข ายที่ บึงพระชนกจักกรี ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

โดยตั้งร าค าข าย 4 กิโลกรัม 100 บ าท หากใครซื้อก็แถมถุงละ 1กิโลกรัมไปอีก และหากใกล้หมดเวลาข าย

และก็จะรีบใส่ถุงแจกคนที่ผ่านไปมาเพื่อให้มะม่วงที่นำมาข ายหมดไม่ต้องเหลือกลับไปบ้ าน

ส่วนมะม่วงที่ข ายไม่ออกที่อยู่ในสวนและสุกจัดก็นำไปเป็นอาหารเลี้ยงลิงที่เขาผาแรด ใกล้บ้ านที่มีลิงอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาพความแห้งแล้ง จึงอย ากขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตรวจสอบ

เพื่อหาทางแก้ ไขปัญ หาความเดือดร้อน และให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอย่ างเร่งด่วน

ขอบคุณ อัมรินทร์ทีวี