ขย ายเ วลาลงส มัคร ก ลุ่มไม่มีส มาร์ทโ ฟน ถึง26 มีน าคม

“เร าช นะ” ขย ายเวลาลงทะเ บียนกลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” หรือกลุ่มพิเ ศษ ถึง 26 มี.ค.2564

พร้อมเ ปิดวิธีการลงทะเ บียนง่ายๆ ด้วยบั ตรประชาช นเพียงใบเดียว กับธนาค ารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.

และจุดบริการเคลื่อนที่ และเ ปิดร ายชื่อร้ านค้ าที่เข้าร่วมมีอะไรบ้ าง?

อัพเดทมาตรการ “เร าช นะ” แม้กลุ่มบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ กลุ่มคนละครึ่งหรือเร าเที่ยวด้วยกัน

รวมถึงกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร และอื่นๆ ได้ลงทะเ บียนเร าช นะผ่าน www.เร าช นะ.com

และรับสิ ทธิวงเ งินเ ยียวย า 7,000 บ าท ที่แบ่งจ่ ายเป็นร ายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท ไปบ้ างแล้ว

แต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเ ศษ ทั้งไม่มีสมาร์ทโฟน

ไม่สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ ที่ภาครั ฐยังเ ปิดรับลงทะเ บียนอยู่

ล่าสุดกระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่า มีการขย ายระยะเวลาการลงทะเ บียนกลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน”

รอบที่ 2 ออกไปอีก จากเดิมถึงวันที่ 5 มี.ค.2564 ขย ายไปจนถึงวันที่ 26 มี.ค.2564

เมื่อประชาช นลงทะเ บียนสำเร็จแล้ว จะต้องรอเวลาเพื่อตรวจสอบสถานะว่าได้สิ ทธิหรือไม่ได้สิ ทธิ

ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่ชัดลงทะเ บียนเร าช นะ “กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน” ไปที่ไหนได้บ้ าง?

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถนำ “บั ตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด” เพียงใบเดียว ไปลงทะเ บียนเร าช นะได้ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

1.สาขาธนาค ารกรุงไทย

2.สาขาธนาค ารออมสิน

3.สาขาธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4.จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาค ารกรุงไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563

กระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเ บียนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเ บียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนลงทะเ บียนเร าช นะ “กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน”

ทั้งนี้เมื่อไปตามสถานที่ที่รับลงทะเ บียน ทั้งสถาบันธนาค ารและจุดบริการเคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงทะเ บียนให้ผ่าน www.เร าช นะ.com โดยผู้ที่ต้องการลงทะเ บียนใช้หลักฐานเพียงอย่ างเดียว

คือ บั ตรประชาช น แต่จะต้องเป็นบั ตรประชาช นรูปแบบสมาร์ทการ์ด หากไม่มีสามารถ ต้องติดต่อขอดำเนินการเปลี่ยนบั ตรใหม่

ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุในการลงทะเ บียนเร าช นะ ได้แก่

ชื่อ นามสกุล

เลขบั ตรประจำตัวประชาช นของผู้ลงทะเ บียน

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่ น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

(ซึ่งอาจเป็นเจ้าตัวหรือบุคคลในครอบครัวได้ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทร)

ส่วนขั้นตอนการ “ยืนยันตัวตน” ผ่านเครื่องมือของธนาค ารกรุงไทย (เครื่อง EDC) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

เสี ยบบั ตรประชาช นเข้าไป

กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ ายที่ร้ านค้ าในการใช้สิ ทธิเร าช นะ

ประชาช นต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า

ถ่ายรูปบั ตรประชาช น

ทั้งนี้แม้จะยังไม่มีการกำหนดวันเวลาที่จะให้ผู้ลงทะเ บียนได้เข้าไปตรวจสอบสิ ทธิเร าช นะ แต่มีขั้นตอนดังนี้

วิธีตรวจสอบสิ ทธิเร าช นะ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิ ทธิ”

3. กรอกข้อมูล “เ ช็คสิ ทธิเร าช นะ” ดังนี้

– หมายเลขบั ตรประชาช น

– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย

– วันเดือนปีเ กิด (ข้อมูลตามบั ตรประชาช น)

4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ”

หาก “ได้รับสิ ทธิเร าช นะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิ ทธิเร าช นะ”

และปร ากฏตาร างวันที่ และจำนวนเ งินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

ใช้สิ ทธิเร าช นะที่ไหนได้บ้ าง?

1.ธนาค ารกรุงไทย ทุกสาขา

2.ธนาค ารออมสิน ทุกสาขา

3.ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา

4.จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาค ารกรุงไทย ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563

กระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเ บียนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเ บียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ

โดยสามารถตรวจสอบร ายชื่อจุดบริการและวันที่เ ปิดให้บริการแต่ละจุดบริการ

ได้ที่ https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/609

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ Call Center ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) เบอร์ 0-2111-1144

ข้อมูลbangkokbiznews