รี บส มัคร ไ ลน์แ จ้งเ ตือนย อดเ งิน เร าช นะ

โครงการ ม33เร ารักกัน เป็นโครงการจ่ ายเ งินเ ยียวย าCV-19 จำนวน 4,000 บ าท

สำหรับผู้ประกันตนมาตร า 33 ในระบบประกันสังคม

ผู้ประกันตนสามารถรับวงเ งินเ ยียวย าได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 รับวงเ งิน 4,000 บ าทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้มีสมาร์ทโฟน

และวิธีที่ 2 รับวงเ งิน 4,000 บ าทผ่านบั ตรประชาช นสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

โดยจะมีการโอนเ งินเ ยียวย างวดแรกให้ผู้ประกันตนบ างส่วนในวันที่ 22 มีนาคมนี้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่มีสมาร์ทโฟนยังสามารถสมัครบัญชีไลน์ Krungthai Connext เพื่อรับการแจ้งเตือน

ความเคลื่อนไหวของกระเป๋าสิ ทธิ ม33เร ารักกัน ว่า มีเ งินเข้าออกผ่านแอปฯ เป๋าตังตอนไหนบ้ าง

แจ้งเตือน “ม33เร ารักกัน” ฟรี

การสมัครไลน์ Krungthai Connext เพื่อรับการแจ้งเตือนเ งินเข้าออกผ่านกระเป๋าสิ ทธิ

ม33เร ารักกัน บนแอปฯ เป๋าตัง เป็นบริการฟรี ไม่มีค่ าใช้จ่ าย

ผู้ประกันตนสามารถสมัครได้ด้วยบั ตรประชาช น หรือแอปฯ เป๋าตัง โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาค ารกรุงไทย

สมัครแจ้งเตือน ม33เร ารักกัน ด้วยบั ตรประชาช น

1.กดปุ่ม search ในแอปพลิเคชันไลน์ แล้วพิมพ์ “@krungthaiconnext”

2.กดปุ่ม “Add”

3.กดปุ่ม “บั ตรประชา ชน”

4.กดปุ่ม “Allow”

5.อ่านข้อมูลและกด “ยอมรับ” เงื่ อนไข

6.กรอกเลขบั ตรประชาช นและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาค าร

7.กรอกรหัส OTP และกด “ยืนยัน”

8.รับข้อความยืนยันการลงทะเ บียนในหน้าไลน์ แชท (Line Chat)

1.ปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดแบนเนอร์ “Krungthai Connext” ที่อยู่ด้านล่าง

2.กด “Add”

3.กดปุ่ม “เป๋าตัง”

4.กด “สมัคร” เพื่อดำเนินการต่อ

5.อ่านข้อความและกด “ยอมรับเงื่ อนไข”

6.ใส่รหัส “เป๋าตัง”

7.กด “เริ่มต้นใช้งาน Krungthai Connext”

8.รับข้อความยืนยันการลงทะเ บียนผ่านหน้าไลน์ แชท (Line Chat)

“ม33เร ารักกัน” คืออะไร?

โครงการ ม33เร ารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เ ยียวย า และแบ่งเบาภาระค่ าครองชีพของผู้ประกันตนมาตร า33

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของไวรัสCV-19 ด้วยการจ่ ายเ งินเ ยียวย าคนละ 4,000 บ าท

ผ่านแอปฯเป๋าตังหรือบั ตรประชาช น ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เร ารักกัน และรับเ งินเ ยียวย าCV-19 จำนวน 4,000 บ าทได้ ต้องมีคุณสมบั ติ 5 ข้อดังนี้

มีสัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 (ลู กจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ไม่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน)

ไม่ได้รับสิ ทธิเ ยียวย า 7,000 บ าทจากโครงการเร าช นะ

มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันไม่เกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ใช้วงเ งินได้ยังไง?

ประชาช นที่ได้รับสิ ทธิในโครงการ ม33เร ารักกัน ผ่านสมาร์ทโฟน จะต้องทำการโหลดแอปฯ เป๋าตังลงในสมาร์ทโฟน

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตังในระบบ ios คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตังในระบบ Android คลิกที่นี่

ระบบจะดำเนินการโอนเ งินวงเ งินสิ ทธิเข้า G-Wallet เพื่อนำไปใช้ตามร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการฯ

ได้แก่ ร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เร าช นะ”

โดยเริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลthebangkokinsight