ค ลังเ ผยอีกโ ครงก าร ช่ วยเ หลือ ขรก

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โครงการใหม่ คลังผุด เร าผูกพัน

แจกเ งิน ขรก.ผู้น้อย 1 ล้านคน คลังเ ปิดโครงการ เร าผูกพัน ช่วยข้าร าชการ 1 ล้านคน รมว.คลัง

เผยกลุ่มอื่นได้รับความช่วยเหลือไปหมดแล้ว ยกเว้นกลุ่มข้าร าชการ ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้าย

แจกคนละ 4,000 บ าท

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

โดยการช่วยเหลือจะเป็นลักษณะช่วยลดค่ าครองชีพ โดยคลังมีข้อมูลข้าร าชการที่เหมาะสมได้รับสิ ทธิ์

อยู่ในระบบแล้ว ข้าร าชการที่จะได้รับสิ ทธิ์ช่วยเหลือคือ ข้าร าชการชั้นผู้น้อย เ งินเดือนใกล้เคียง 15,000 บ าท

รูปแบบช่วยเหลือคล้าย เร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน วงเ งินน้อยกว่า 4,000 บ าท/คน

อย่ างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้