เ งินเร าช นะเ ข้าแ ล้วเ ช้านี้1000บ าท

รั ฐโอนเ งิน เร าช นะ ให้อีกงวด สำหรับมาตรการเร าช นะ ผู้มีสิ ทธิจะได้รับเ งินเ ยียวย า

จำนวน 7,000 บ าทตลอดโครงการ ข่ าวดีรอบนี้เป็นของกลุ่ม 2-3 ที่ได้รับเ งินอีกเป็นงวดที่ 5 วันนี้

18 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิ ทธิในโครงการฯ สามารถเข้าเ ช็คสิ ทธิและตรวจสอบสถานะเ งินเข้าได้ที่แอพฯ เป๋าตัง ดังนี้

1. วิธีเ ช็คเงินเข้าในแอพฯ เป๋าตัง

ขั้นตอนในการเ ช็คสิ ทธิ เร าช นะ ดูยอดเ งินเ ยียวย าเข้ามาเป็นงวดที่ 3 ทำได้ดังนี้

เ ปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง

เลือกเมนู G-Wallet

กดเลือกเมนู โครงการเร าช นะ

แอพฯ จะแสดงจำนวนเ งินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเ งินคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มกด สแกน QR เพื่อใช้สิ ทธิ

ทั้งนี้ ประชาช นที่ได้รับสิ ทธิ “เร าช นะ” และได้รับเ งินเ ยียวย า งวดที่ 5 จำนวนอีก 1,000 บ าทนั้น

สามารถเริ่มใช้จ่ ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนเ งินที่ใช้ในแต่ละวัน

และสามารถใช้เ งินทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ ายได้กับร้ านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเร าช นะทั้งหมด

ที่ผ่านมา ประชาช นกลุ่ม 2-3 ได้รับเ งินเร าช นะ เข้ามาเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์ หากรวมงวดล่าสุดนี้ด้วย

จะได้รับมาทั้งสิ้น 5 งวด รวมยอดเ งิน 6,000 บ าท โดยมีไทม์ไลน์การโอนเ งินดังนี้

งวดที่ 1 : วันที่ 18 ก.พ. 64 จำนวน 2,000 บ าท

งวดที่ 2 : วันที่ 25 ก.พ. 64 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 3 : วันที่ 4 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 4 : วันที่ 11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 5 : วันที่ 18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท (*งวดล่าสุด)

สำหรับ ไทม์ไลน์รับเ งินโอน “เร าช นะ” ของประชาช นกลุ่มที่ 2-3 ในงวดถัดไป

ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายคือ งวดที่ 6 จะได้รับเ งินโอนเข้าในวันที่ 25 มี.ค.64 อีกจำนวน 1,000 บ าท

และครบวงเ งินทั้งหมด 7,000 บ าท

ข้อมูลsiamtoday