ด วง4 ร าศี ค วรระวั งในก ารใช้เ งิน

อาจารย์ออย เผย ด วง 4 ร าศี ช ะต าช่วงนี้ต้องมีสติ ใช้เ งินไม่คิดหน้าคิดหลังเลย ระวังสติไม่มี เ งินก็ไปด้วย

อาจารย์ออย เผยในเพจ ด วง 12 ร าศี ถึงด วงช ะต าช่วงนี้ต้องมีสติ ใช้เ งินไม่คิดหน้าคิดหลังเลย ระวังสติไม่มี เ งินก็ไปด้วย

สำหรับ 4 ร าศี ประกอบด้วย

ร าศีกันย์

ร าศีตุลย์

ร าศีพิจิก

ร าศีกุมภ์

โดยทั้ง 4 ร าศีด วงช ะต าช่วงนี้ต้องมีสติ ใช้เ งินไม่คิดหน้าคิดหลังเลย ระวังสติไม่มี เ งินก็ไปด้วย

ข้อมูลkaosod