ร าค าท องยังคงผั นผ วนต่อเ นื่อง

ร าค าทองวันนี้พุธที่ 17 มีนาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.26 น.

ปรับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้อข ายครั้งสุดท้ายของวันอังค าร

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 3 รอบ รวมร าค าปรับขึ้นเล็กน้อย 50 บ าท

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,150.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 25,250.00 บ าท

ในส่วนของ ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 24,695.64 บ าท ข ายออกบ าทละ 25,750.00 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น

เร ามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว

ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1. ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เ ซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เ ซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เ ซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าทองคำ

ข้อมูลsiamtopic