ก ลุ่มไม่มีสม าร์ทโ ฟน ต รวจส อบสถ านะได้5 เมษ ายน

คลังเผยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน “เร าช นะ”เ ช็คสิ ทธิ ตรวจสอบสถานะได้ 5 เม.ย. นี้​

โดยผู้ผ่านสิ ทธิจะได้รับวงเ งินเข้าบั ตรประชาช นทันที​ 7​ พันบ าท

นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเ ปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการขย ายระยะเวลาเ ปิดรับลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ

สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)

ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 ว่าประชาช นที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ

ในช่วงเวลาดังกล่าว จะทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติ เร าช นะ เ ช็คสิ ทธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป​

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติจะได้รับการโอนวงเ งินเ ยียวย า จำนวน 7,000 บ าท

และสามารถใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์ผ่านบั ตรประชาช นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

โดยประชาช นที่ประสงค์จะลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการ เร าช นะ เ ช็คสิ ทธิ

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเ บียนเคลื่อนที่

หรือติดต่อที่สาขาหรือจุดให้บริการเคลื่อนที่ของธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) (ธนาค ารกรุงไทยฯ) ธนาค าร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาค ารออมสิน

ทั้งนี้ ประชาช นกลุ่มดังกล่าวต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสี ยบบั ตรประจำตัวประชาช นอเนกประสงค์ (Dip Chip)

ผ่านเครื่องรูดบั ตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC)

พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาค ารกรุงไทยฯ ก่อน

จึงจะสามารถใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์ผ่านบั ตรประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ได้

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการเร าช นะ เ ช็คสิ ทธิ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 50,182 ล้านบ าท

2. ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.6 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 68,139 ล้านบ าท

3. ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเ งินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,494 ล้านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.3 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 120,815 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน”

ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริการที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ข้อมูลbangkokbiznews