ภ าษีที่ต้ องเ สียข องร้ านค้ าเร าช นะ มีอะไรบ้ าง

มาตรการ “เร าช นะ” เป็นหนึ่งในมาตรการความช่วยเหลือที่ได้รับความสนใจจากประชาช นและร้ านค้ าเป็นจำนวนมาก

โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเ งินให้กับประชาช นทั้งสิ้น 7,000 บ าท รวมระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

การได้รับเ งินดังกล่าวทำให้เ กิดความกังวลต่อมาว่า จะต้องมีการเ สียภาษีเ งินได้จากเ งินในส่วนนี้หรือไม่

“ประชาชาติธุรกิจ” จะมาไขข้อข้องใจว่า สรุปใครต้องเ สียภาษีหรือไม่ต้องเ สียภาษี เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่ างถูกต้อง ดังนี้

ร้ านค้ า “เร าช นะ” เ สียภาษี

ร้ านค้ าที่ลงทะเ บียนเข้าร่วม “เร าช นะ” จะต้องนำร ายได้ไปยื่นภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา

โดยถือเป็นร ายได้ประเภทที่ 8 ระบุว่า บุคคลต้องนำร ายได้ไปยื่นภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งร ายได้ในปี 2564 จะต้องนำไปยื่นในปี 2565

นอกจากนี้ หากร้ านค้ าใดมีร ายได้เกิน 1.8 ล้านบ าท ก็จะต้องจดภาษีมูลค่ าเพิ่ม (VAT) ด้วย

ประเภทภาษีที่ร้ านค้ าต้องยื่น

สำหรับประเภทของภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา ที่ร้ านค้ าลงทะเ บียนเข้าร่วม “เร าช นะ” จะต้องนำไปยื่น ได้แก่

1. ภ.ง.ด.90

แบบแสดงร ายการเพื่อยื่นเ สียภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา สำหรับร ายได้ประเภท 2 ถึง

ร ายได้ประเภท 8 ในปีนั้น ต้องทำการยื่นภาษี โดยต้องยื่นภายในวันที่ 1 มกร าคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป

2. ภ.ง.ด.94

แบบแสดงร ายการเพื่อยื่นเ สียภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับร ายได้ประเภท 5 ถึง

ร ายได้ประเภท 8 ตั้งแต่เดือนมกร าคม-มิถุนายน กำหนดการยื่น โดยต้องยื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันย ายน ของปีนั้น ๆ

3. ภาษีมูลค่ าเพิ่ม (ก.พ.30)

กรณีร้ านค้ ามีร ายได้เกิน 1.8 ล้านบ าทต่อปี ต้องทำการจดภาษีมูลค่ าเพิ่ม (VAT)

ภายใน 30 วัน และต้องทำการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 โดยต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ประชาช นรับสิ ทธิ์ “เร าช นะ” ไม่ต้องเ สียภาษี

สำหรับประชาช นผู้ได้รับสิ ทธิ์ ทางคณะรั ฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

ได้ยืนยันผ่านการแถลงร ายละเอียดการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มกร าคม ที่ผ่านมา

ว่า “ผู้ได้สิ ทธิ์โครงการเร าช นะจะไม่เ สียภาษีแน่นอน”

ข้อมูลprachachat