5 ขั้ นต อนก ารกด ยื นยั นสิ ทธิในแ อพเ ป๋าตัง

อัพเดตมาตรการ “ม.33 เร ารักกัน” มาตรการที่รั ฐออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตร า 33 ในระบบประกันสังคม

วันนี้ 15 มี.ค. 64 เป็นวันแรกที่ผู้ลงทะเ บียนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิ ทธิ

หากผ่านและได้รับสิ ทธิจะต้องกดยืนยันสิ ทธิ ม.33 เร ารักกัน ในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

และจะเริ่มได้รับเ งินเยี ยวย างวดแรกในวันที่ 22 มี.ค.2564

ทั้งนี้ขั้นตอนการกดยืนยันสิ ทธิในแอพฯเป๋าตัง สำหรับบ างคนอาจจะไม่มีฟีเจอร์ “ม33เร ารักกัน”

ในแอพฯเป๋าตังขึ้นมา มีเพียง เร าช นะ คนละครึ่ง เร าเที่ยวด้วยกัน เท่านั้น

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปวิธีแก้ปัญ หาการกดยืนยันสิ ทธิในแอพฯ เป๋าตัง สำหรับผู้ที่ไม่มีเมนู “ม33เร ารักกัน” ดังนี้

1. กดอัปเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.37.0

2. กดเ ปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet

3.เลือกเข้าใช้งาน “ม33เร ารักกัน”

4. กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

5.เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯ เป๋าตังจะขึ้นข้อความ “ไม่สามารถใช้สิ ทธิ ม33เร ารักกัน

ได้ในเวลานี้” ซึ่งถือว่าสามารถยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว

โดยในครั้งแรก วันที่ 22 มี.ค.2564 ผู้ประกันตน มาตร า 33 จะได้รับเ งินเ ยียวย า 1,000 บ าท

และเริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้ านค้ า ผู้ประกอบการ และบริการ ได้แก่

ร้ านธงฟ้าที่ใช้แอพพลิเคชั่นถุงเ งิน ร้ านค้ าคนละครึ่ง และร้ านค้ าเร าช นะ ขณะที่ในครั้งถัดๆ

ไปจะรับเ งินแอพพลิเคชั่นเป๋าตังในวันที่ 29 มี.ค., 5 เม.ย. และ 12 เม.ย.2564 ครั้งละ 1,000 บ าท

ทั้งนี้ สามารถสะสมไว้ใช้คร าวเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หมดภายในสัปดาห์ที่ได้รับเ งิน

แต่ต้องใช้สิ ทธิ 4,000 บ าทให้หมดภายใน 31 พ.ค.2564 หากไม่หมดจะถูกตัดสิ ทธิการใช้เ งินที่เหลือทันที

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม, กระทรวงแ รงงาน