ต รวจสิ ทธิ เร าช นะ ก ลุ่มเปร าะบ าง ก่ อนรั บเ งิน19 มีน าคม นี้

เช้านี้ที่หมอชิต – กลุ่มเปร าะบ างที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน

สามารถตรวจสอบสิ ทธิโครงการเร าช นะ และรับเ งินช่วยเหลือวันที่ 19 มีนาคมนี้ งวดแรกรับ 6,000 บ าท

นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

เ ปิดเผยความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบั ติประชาช นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

ที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม

ว่ากลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบั ติได้ทางเว็บไซต์ เร าช นะ.com ได้แล้ว

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติจะได้รับเ งินครั้งแรก 6,000 บ าท ในวันที่ 19 มีนาคม

และสามารถใช้จ่ ายผ่านบั ตรประชาช นแบบสมาร์ตการ์ด ที่ร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการเร าช นะ ณ วันที่ 15 มีนาคม มีผู้ได้รับสิ ทธิ ประกอบด้วย

กลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 13.7 ล้านคน มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา

จำนวน 49,451 ล้านบ าท กลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ทั้งโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง จำนวน 8.2 ล้านคน

รวมถึงกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ ซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิ ทธิแล้ว 8.4 ล้านคน มีการใช้จ่ ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 66,804 ล้านบ าท

และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว 500,000 คน

มียอดใช้จ่ ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม จำนวน 2,049 ล้านบ าท ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิโครงการเร าช นะ

รวม 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจกว่า 118,304 ล้านบ าท

ข้อมูลnews.ch7