ก ลุ่มพิเ ศษ รั บเ งิน6000 ร วดเ ดียว

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่ าวได้รับร ายงานว่า นางส าวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เ ปิดเผยความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบั ติสำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

ที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 ว่า

ประชาช นกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบั ติได้ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติจะได้รับวงเ งินสิ ทธิ์ครั้งแรก จำนวน 6,000 บ าท

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์ดังกล่าวผ่านบั ตรประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ขณะที่ความคืบหน้าการใช้จ่ ายผ่านโครงการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 49,451 ล้านบ าท

2. ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.6 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 66,804 ล้านบ าท และ

3. ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,049 ล้านบ าท

โดยส่งผลให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.8 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเ งิน

ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริการที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษาร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

หรือติดต่อสาขาของธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

ข้อมูลsiamtoday