อ าจถู กล้ วงข้อมู ล ก รณีแ ลกสิ ทธิ เร าช นะ

กระทรวงการคลัง เตือนห้ามแลกเ งินหรือข ายสิ ทธิ “เร าช นะ” มีความผิดฐานฉ้ อโกง

และยังเ สี่ยงถูกล้วงข้อมูลส่วนบุคคลจนเ กิดความเ สียห ายได้

พบอีกแล้วประกาศรับแลกสิ ทธิโครงการ “เร าช นะ” ผ่านเฟซบุ๊ก มีการระบุเรทรับแลกอย่ างชัดเจน

ทั้งจากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ใช้วิธีการสแกนใช้จ่ าย แต่ไม่ได้ซื้อสินค้ าจริง

โดยจะหักส่วนต่างจากยอดสแกนประมาณ 10% ก่อนโอนเ งินคืนให้ผู้รับสิ ทธิ

นางส าวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า การกระทำดังกล่าว ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

เพร าะสิ ทธิที่ได้รับจากโครงการ “เร าช นะ” นั้น เป็นสิ ทธิจำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน

หรือมอบให้กับผู้อื่น ดังนั้น ผู้ที่รับซื้อสิ ทธิ และผู้ที่ข ายสิทธิ อาจมีความผิดฐาน “ฉ้ อโกง”

และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

และยังมีความเ สี่ยงที่จะถูกล้วงข้อมูลส่วนบุคคล จนก่อให้เ กิดความเ สียห ายทั้งชื่อเ สียงและทรั พย์สินได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับเบ าะแสจำนวนมากเกี่ยวกับการทุจ ริตของประชาช น

หรือผู้ประกอบการร้ านค้ า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีพฤติกรรมการใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิ

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่ น การแลกวงเ งินสิ ทธิเป็นเ งินสด

และการขึ้นร า ค าสินค้ าอย่ างไม่เป็นธรรม ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามตรวจสอบแล้ว หากพบว่ามีการกระทำผิดเงื่ อนไขจริง

จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเ งิน” ของร้ านค้ า รวมถึงหยุดจ่ ายเ งินให้กับร้ านค้ าทันที

และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่ างถึงที่สุด

ข้อมูลnews.ch7