บั ตรค นจ นปี 64 รั บเ ดือนละ1000

สำหรับบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เตรียมเ ปิดให้ลงทะเ บียนรอบใหม่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

เ ปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะเ ปิดลงทะเ บียนบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ในเร็วๆนี้

โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังจากการเ ปิดลงทะเ บียนโครงการ เร าช นะ

สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ เช่ น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น

ทำให้เห็นว่ายังมีประชาช นที่มีร ายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิ ทธิบั ตรสวัสดิการของรั ฐอยู่อีกไม่น้อย

จึงต้องทบทวนสิ ทธิบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐใหม่ ยังไม่สามารถบอกได้ว่า

จะเ ปิดลงทะเ บียนหลังจากจบโครงการเร าช นะทันทีเลยหรือไม่ อย่ างไรก็ดีจะพย าย ามทำให้เต็มที่

โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลักๆคือ เรื่องของร ายได้ จะต้องเป็นผู้มีร ายได้น้อยตามเงื่ อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด นายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า

ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิ ทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน

โดยกระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป หลังจากจบการลงทะเ บียนโครงการเร าช นะ

ช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเ ปิดให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการและประชาช นทั่วไป

เข้ามาลงทะเ บียนรับสิ ทธิบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ และจากนี้ไป

กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบั ตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล

หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิ ทธิผู้ถือบั ตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว

เดิมจะเ ปิดทบทวนบั ตรสวัสดิการรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เจอ CV-19

รอบใหม่จึงชะลอออกไปก่อนโดยหลังจากจบการลงทะเ บียนโครงการเร าช นะ

ในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังก็จะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

โดยกลุ่มเดิมที่ได้รับสิ ทธิสวัสดิการแห่งรั ฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเ บียนทบทวนใหม่ทุกคน

ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเ ปิดลงทะเ บียนบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เช่ น

มีคนได้รับสิ ทธิบั ตรสวัสดิการแต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าร าชการแล้ว

ถ้าเ ปิดลงทะเ บียนรอบใหม่ข้าร าชการก็จะไม่มาลงทะเ บียนแล้วเพร าะมีเ งินเดือนเกินกว่า 1 แสนบ าทต่อปี

หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรองออกไป

ทั้งนี้ การเ ปิดทบทวนบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์และเงื่ อนไขใหม่

โดยจะพิจารณาคุณสมบั ติจากร ายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากกที่ผ่านมาที่พิจารณาจากร ายได้ร ายบุคคล เช่ น

ภรรย าในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเ งินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเ งินได้จำนวนมาก

ที่ผ่านมาภรรย าก็จะได้รับสิ ทธิแต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์ร ายได้ครอบครัว

ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณาร ายได้ของครอบครัวนั้น ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูร ายครอบครัวแล้ว

จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้ ก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง

เพร าะการเ ปิดลงทะเ บียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีร ายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้ร ายได้ลดลง

มีร ายงานข่ าว แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

รั ฐบ าลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารั ฐสวัสดิการเพื่อเศร ษฐกิจฐานร าก

และสังคมเพื่อสนับสนุนโครงการบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือบั ตรคนจน รวมทั้งสิ้น 49,500.83 ล้านบ าท เพิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบ าทจากปีงบประมาณ 2563

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่มีคุณสมบั ติตรงกับการลงทะเ บียน บั ตรคนจนรอบใหม่ เตรียมตัวรอได้เลยจ้า

ข้อมูลsiamstreet