ทั้ งฝ นตก ทั้ งอาก าศร้ อน

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีฝนบ างแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาช นในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่ง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่าง

และภาคตะวันออก ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง

เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน

และอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ตามปกติ ทำให้การระบ ายของอากาศมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

อุ ณหภูมิต่ำสุด 17-26 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุ ณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุ ณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเ ซียส

อุ ณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

อุ ณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เ ปลี่ยนแปลง

ข้อมูลsiamstreet