ต รวจส อบสิ ทธิ ม33 เร ารักกั น ได้แ ล้ววั นนี้

อัพเดทความคืบหน้าโครงการ ม.33 เร ารักกัน เตรียมแจกเ งิน 4,000 บ าท

แก่ผู้ประกันตนมาตร า 33 ซึ่งลงทะเ บียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ที่เ ปิดให้ลงทะเ บียนมาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่งเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอป เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 2564

พร้อมทั้งจะเ ปิดลงทะเ บียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิ ทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.

โดยผู้ประกันตนตามมาตร า 33 ที่ไม่ผ่านการลงทะเ บียนในรอบแรก

สามารถลงทะเ บียนได้ที่ www.ม33เร ารักกัน .com ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

และไม่เคยลงทะเ บียนมาก่อน สามารถเดินทางไปลงทะเ บียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

เพื่อรักษาสิ ทธิการได้รับเ งินเ ยียวย าผลกระทบจากสถานการณ์cv-19 จากรั ฐบ าล

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เ ปิดเผยว่า

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ได้เตรียมความพร้อม การเ ปิดลงทะเ บียนสำหรับ

กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ไม่เคยลงทะเ บียนมาก่อน

โดยผู้มีสิ ทธิสามารถนำบั ตรประจำตัวประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด

ไปขอลงทะเ บียนรับสิ ทธิได้ โดยผู้ที่จะได้รับสิ ทธิต้องมีคุณสมบั ติ

เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33

สัญชาติไทย

มียอดเ งินจากทุกบัญชี ไม่เกิน 500,000 บ าท (นับถึง 31 ธ.ค. 2563)

ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ไม่ได้รับสิ ทธิในโครงการเร าช นะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564

ได้เห็นชอบการขย ายเวลาการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

สำหรับ โครงการ ม.33 เร ารักกัน โดยกลุ่มที่ลงทะเ บียนแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.

จากเดิมที่จะต้องกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. ให้สามารถขย ายเวลาเป็นระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค.2564

เช่ นเดียวกับกลุ่มรอบทบทวนสิ ทธิ ที่ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.

จากเดิมที่จะต้องมีการยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. ให้ขย ายเป็น 5 เม.ย.-31 พ.ค.

โดยทุกคนที่ได้มีการยืนยันตนตัว จะได้รับวงเ งินคนละ 4,000 บ าท ตามมาตรการที่กำหนด

สมาชิกทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ ควรโอนเ งินจำนวน 4,000 บ าทเข้าทางบัญชีธนาค ารเลย จะได้ไม่ยุ่งย ากต่อการรับสิ ทธิ์

ขอบคุณ bangkokbiznews