ก ลุ่มไม่มีสม าร์ทโ ฟน ยื่ นทบท วนสิ ทธิได้แ ล้ววั นนี้

สำหรับโครงการ ม.33 เร ารักกัน เยี ยวย าผู้ประกันตนตามมาตร า 33 วงเ งินคนละ 4,000 บ าท

ที่เ ปิดให้ลงทะเ บียนมาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564

เ ปิดลงทะเ บียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิ ทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.2564 ผู้ประกันตนตามมาตร า 33

ที่ไม่ผ่านการลงทะเ บียนในรอบแรก สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ม33เร ารักกัน.com

ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเ บียนมาก่อน สามารถเดินทางไปลงทะเ บียนได้

ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อรักษาสิ ทธิการได้รับเ งินเ ยียวย าผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 จากรั ฐบ าล

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ได้เตรียมความพร้อม

การเ ปิดลงทะเ บียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเ บียนมาก่อน

โดยผู้มีสิ ทธิสามารถนำบั ตรประจำตัวประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด ไปขอลงทะเ บียนรับสิ ทธิได้

โดยผู้ที่จะได้รับสิ ทธิต้องมีคุณสมบั ติ เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 ,สัญชาติไทย ,

มียอดเ งินจากทุกบัญชี ไม่เกิน 500,000 บ าท (นับถึง 31 ธ.ค. 2563)

ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และไม่ได้รับสิ ทธิในโครงการเร าช นะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 ได้เห็นชอบการขย ายเวลาการยืนยันตัวตน

เพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับโครงการ มาตร า 33 เร ารักกัน

โดยกลุ่มที่ลงทะเ บียนแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564

จากเดิมที่จะต้องกดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564

ให้สามารถขย ายเวลาเป็นระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค.2564

เช่ นเดียวกับกลุ่มรอบทบทวนสิ ทธิ ที่ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค. 2654

จากเดิมที่จะต้องมีการยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย.2564 ให้ขย ายเป็น 5 เม.ย.-31 พ.ค. 2564

โดยทุกคนที่ได้มีการยืนยันตนตัว จะได้รับวงเ งินคนละ 4,000 บ าท ตามมาตรการที่กำหนด

อย่ างไรก็ตาม ผู้ประกันตนตามมาตร า 33 อย่ าลืมลงทะเ บียนกลุ่มทบทวนสิ ทธิ-ไม่มีสมาร์ทโฟน กันด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet