4ร าศี ด วงปั ง มีโ ชคล าภจ ากเ พศต รงข้ าม จ ากก ารเ ดินท าง

อ.คฑา เ ปิดด วง 4 ร าศี เ ตรียมตัวรับทรั พย์ มีโ ชคลาภจากเพศตรงข้าม-การเดินทาง แต่มีเรื่องต้องระวัง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ อ.คฑา ชินบัญชร นักพย ากรณ์ชื่อดัง

ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เ ปิดเผยว่า ดาวอังค ารย้ ายเข้าสู่ร าศีพฤษภ

ร าศีที่ปัง และต้องระวัง 4 ร าศี มีดังนี้

ร าศีพิจิก ระวังอารมณ์ มีปัญ หากับคนรอบข้าง

ร าศีพฤษภ ระวังอุบั ติเหตุจากการเดินทาง

ร าศีเมษ มีโ ชคลาภจากเพศตรงข้าม

ร าศีตุลย์ มีโ ชคลาภจากการเดินทาง

ข้อมูลmatichon