ช าวบ้ านแห่กร าบไ หว้ หล วงต าบุ ญชื่น เ ดินธุด งค์ผ่ าน

เ ชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่ างดีสำหรับหลวงต าบุญชื่น ไม่ว่าท่านจะเดินธุดงค์ผ่านเส้นทางไหน

ต่างก็มีชาวบ้ านประชาช นจำนวนมากออกมารอรับ ล่าุด เมื่อวันที่ 13/03/64

แอดมินเพจ กลุ่มข่ าวจาวเจียงฮาย News V.2 อนุพงศ์ จิตศิริวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

วันนี้หลวงตากำลังจะเข้าสู่ อ.เทิง จ.เชียงร าย จากนี้ไปผมเ ชื่อว่าข่ าวสารหลวงตา

ทางทีมงานแอดมินกลุ่มข่ าวชาวเชียงร ายและสมาชิกจะช่วยกันส่งข้อมูลหลวงตาต่อไป

ผมเป็นสะพานบุญให้ทุกคนแล้วจากนี้ไปทุกท่านก็เป็นสะพานบุญต่อนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณแอดมินผู้ดูแลกลุ่ม ครับ สาธุ #หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท

สีหน้าหลวงตาสดชื่นแจ่มใส

พระพรรษาอาวุโสกว่าหลวงตาไม่ลีรอที่จะให้ความเค ารพ

อนุโมทนากับหลวงตาด้วยครับ

อย่ างไรก็ขอให้หลวงตาบุญชื่นสุขภาพแข็งแ รงนะครับสาธุ

ขอบคุณ แอดมิน กลุ่มข่ าวจาวเจียงฮาย News V.2