ค ลังแ จง ดูค วามคืบห น้า เร าช นะ ผ่ าน3 ช่ องท างนี้

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า กระทรวงการคลัง ยืนยันเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก ที่ประชาช น

สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่ าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ “เร าช นะ” มาจาก 3 แหล่งที่มานี้ เท่านั้น

1. เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2. เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่ าวกระทรวงการคลัง”

3. เว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สำนักงานเศรษ ฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office”

เพื่อมิให้เ กิดความสับสนและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการเ ยียวย าโครงการ “เร าช นะ” ของรั ฐบ าล

จึงขอให้ประชาช นระมัดระวังในการอ่าน ส่ง หรือแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มิได้ถูกเผยแพร่อย่ างเป็นทางการจากกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังขอเตือนผู้ที่มีพฤติกร รมแอบอ้างโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือทำให้ประชาช นเข้าใจผิด

ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว โดยหน่วยงานรั ฐที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบอย่ างเข้มงวด

และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ข้อมูลprachachat