ส่ องเ ลขเ ด็ด อ่ างน้ำม นต์ที่วั ดโ บสถ์ร าษฎรศ รัทธ า

วันที่ 13 มี.ค. 64 ผู้สื่อข่ าวร ายงานที่บริเวณ วัดโบสถ์ร าษฎรศรั ทธา ตำบลบ างระกำ

อำเภอโ พธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พบชาวบ้ านเดินทางมาจุดธูปกร าบไหว้ขอพร ขอ โ ชคล าภ

และส่องตัวเลขน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ ไอ้ไข่ กันอย่ างคึกคัก เห็นนำตาเทียนที่อ่างน้ำมนต์ ตีเป็นตัวเลข 572 และ 89

ซึ่งรูปปั้นไอ้ไข่วัดโบสถ์ร าษฎรศรัทธา ได้อัญเชิญมาจากวัดเ จดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมร าช

ซึ่งทางไอ้ไข่ กุมารเทพ ก็ได้ให้ โ ชคล าภ ชาวบ้ านอย่ างต่อเนื่อง

ตามกระแสขอได้ไหว้รับสมใจปร ารถนา โดยเมื่อ งวดที่ผ่านมา มีชาวบ้ านได้ตัวเลขจาก

อ่างน้ำมนต์ นำไป เ สี่ยงด วง เมื่อสมใจปร ารถนา ได้นำขนมเ ปี๊ยะ รูปปั้นไก่ชน

ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ และมาจุดประทัดแก้บน พร้อมส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนต์

ข้อมูลsiamtopic